กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
การตรวจสอบรายการ
ที่มีผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
เพียงรายเดียว(Monopoly)
จากโรงพยาบาลต่างๆ

   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ


  กฎหมายยา


   1. พระราชบัญญัติยา (พรบ.ยา)
         - ข้อมูลพระราชบัญญัติยาจาก web อย.
         - Down load พระราชบัญญัติยา จาก กฤษฎีกา

   2. กฎกระทรวง

   3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

   4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   5. ประกาศสำนักยา

   6. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
   7. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   8. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

   9. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   10. ระเบียบสำนักยา

   11. ระเบียบคณะกรรมการยา

การเรียกเก็บยาคืน
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


โปรแกรมรายงานการผลิต
และนำเข้ายาประจำปี 2553


โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการส่งรายงานการขายยาฯ
เข้าระบบ FDA Reporter
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home