Home Site Search Contact us Faq
About us Services Products Support Pages  
ค้นหาราคายา
      คำชี้แจง
          ราคายาในฐานข้อมูลนี้ เป็นราคาที่ภาคเอกชนได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยผู้มีอำนาจของภาคเอกชน (authorized person) ได้ลงนามรับรองว่า จะจำหน่ายยาในราคายาที่เสนอ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ภาคเอกชนตกลงที่จะกำหนดการยืนราคา โดยนับตั้งแต่วันที่บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2547 ในการนี้ ภาคเอกชนได้ยืนยันราคาไว้โดยสมัครใจ ข้อมูลจึงไม่ครอบคลุมยาทุกรายการที่ปรากฏในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
          ข้อมูลนี้ มิใช่ราคากลาง มิใช่ราคาอ้างอิง แต่เป็นข้อมูลที่จะมีประโยชน์ในการจัดซื้อยาของสถานพยาบาล
          หากท่านจัดซื้อยาได้ในราคาเกินกว่าราคาในฐานข้อมูลนี้ โปรดแจ้งสำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการกำกับ ดูแลราคายา และใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับต่อไป
          อนึ่ง เอกสารต้นฉบับของภาคเอกชนได้เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ค้นหาราคายา
ชื่อตัวยาสำคัญ
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัทLast Modified :
Home Contact