ชนิดของยา-ยาอันตราย มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 RIZIMIDE 2A 68/2540
2 P.D.S + 1.5% D (PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION) 2A 58/2533
3 BACTRICIDE 2A 97/2540
4 R - CETATE -5 2A 67/2539
5 PIA 2A 97/2538
6 R- CETATE 2A 66/2539
7 KIMOSE 2A 41/2541
8 DEXTRAN A.R. 2A 114/2535
9 โคลไทร-บี ครีม CLOTRI-B CREAM 2A 10/2551
10 - FARMARS(R) VITAMIN 1-6-12 2A 166/2553
11 - FARMARS(R) FLUOCINOLONE WITH NEOMYCIN CREAM 2A 167/2553
12 - MEGA MULTIVITAMIN CAPSULES 2A 125/2553
13 - BIOTON 2A 37/2550
14 - ACETAR-5 2A 163/2553
15 - D-5-1/3S 2A 105/2553
16 - VITACAP (V094) 2A 7/2550
17 - ROBITUSSIN CHESTY COUGH & NASAL CONGESTION PE 2A 5/2554
18 - D-5-1/4S 2A 106/2553
19 - LACTATED RINGER'S INJECTION U.S.P. 2A 154/2553
20 - CLOTRIMAZOLE 1% W/W AND BETAMETHASONE 0.1% W/W (AS VALERATE) 2A 26/2551
21 - ACETAR 2A 153/2553
22 - D-5-1/5S 2A 107/2553
23 - CAPD - LC 4.25 2A 80/2554
24 - TOPD-3 2A 28/2553
25 - CAPD - LC 2.5 2A 79/2554
26 - CAPD - LC 1.5 2A 78/2554
27 - CAPD 1.5 2A 77/2554
28 - CAPD 2.5 2A 76/2554
29 - TOPD-4 2A 29/2553
30 - TOPD-2 2A 30/2553
31 - VERACOLD 2A 2/2551
32 - CAPD/DPCA 11 ANDY DISC 2A 138/2551
33 - CAPD 4.25 2A 75/2554
34 - TOPD - 6 2A 31/2553
35 - TOPD - 5 2A 32/2553
36 - TRICEPHIN (250 MG.) 2A 148/2551
37 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2551
38 - JOINT CARE 2A 4/2554
39 - TRICEPHIN (1 G.) 2A 147/2551
40 - CAPD/DPCA 17 ANDY DISC 2A 139/2551
41 - ROBITUSSIN DM 2A 3/2554
42 - D-10-S 2A 108/2553
43 - AMIVITIN 2A 41/2552
44 - CAPD/DPCA 12 ANDY DISC 2A 140/2551
45 - VITACAP (V 094) 2A 1/2554
46 - VITACAP GOLD 2A 2/2554
47 - V 082 2A 5/2551
48 - UNICOF KIDS 2A 142/2551
49 - ROMILAR EXPECTORANS 2A 50/2553
50 - P 301 2A 6/2551
51 - CAPD/DPCA 2 ANDY DISC 2A 133/2551
52 - CAPD/DPCA 10 ANDY DISC 2A 132/2551
53 - CAPD/DPCA 18 ANDY DISC 2A 131/2551
54 - CAPD/DPCA 19 ANDY DISC 2A 130/2551
55 - CAPD/DPCA 4 ANDY DISC 2A 129/2551
56 - UDECOF TABLET 2A 25/2552
57 - TRIPOFED 2A 15/2552
58 - CAPD /DPCA 3 ANDY DISC 2A 128/2551
59 - D-5-S 2A 103/2553
60 - D-5-1/2 S 2A 104/2553
61 - TRIPRIM 2A 180/2531
62 - COMOXOLE SUSPENSION 2A 201/2542
63 - PARAMOL INJECTION 2A 622/2531
64 - APRACUR 2A 163/2542
65 - PERI SOLUTION (WITH 1.5% DEXTROSE) 2A 879/2530
66 - PAN-AMIN 2A 1015/2527
67 - DEXTRAN 40 INJECTION 2A 45/2528
68 - DEXTROSE 10% IN SALINE 0.9% 2A 115/2529
69 - DEXTRAN 40 DEXTROSE INJECTION 2A 119/2528
70 - DEXTRAN 70 INJECTION 2A 118/2528
71 - AMINOLEBAN 2A 191/2529
72 - BACOPRIM FORTE TABLETS 2A 832/2530
73 - DEXTRAN 70 DEXTROSE INJECTION (70D) 2A 117/2528
74 - PERI SOLUTION A 2A 116/2528
75 - D-5-1/5S 2A 1014/2527
76 - DEXTROSE 5 % IN 1/2 STR. SALINE 2A 116/2529
77 - D- 4.0 - 0.18 S 2A 1013/2527
78 - DEXTROSE 5 % IN 1/4 STR. SALINE 2A 117/2529
79 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 330/2541
80 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 329/2541
81 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 328/2541
82 - CAPTRIM 2A 32/2537
83 - LACTATED RINGER'S 2A 212/2527
84 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 327/2541
85 - PERI SOLUTION(1) (WITH 1.5% DEXTROSE) 2A 144/2531
86 - D4.3 - 0.18 S 2A 1012/2527
87 - AMINOTRANS 5% 2A 113/2528
88 - RIMACTAZID 300 2A 334/2541
89 - COMPOUND SODIUM LACTATE INJECTION B.P. 2A 1009/2527
90 - CAPD 2 2A 154/2534
91 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P. D2.5-0.9S 2A 535/2530
92 - INPERSOLUTION 1.5% 2A 804/2530
93 - CAPD 3 2A 155/2534
94 - KIDMIN (R) 2A 185/2540
95 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D2.5-0.45 S 2A 438/2530
96 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D3.3-0.3 S 2A 437/2530
97 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-5-0.2 S 2A 436/2530
98 - TOPIFRAM 2A 264/2540
99 - RINGER' S SOLUTION 2A 44/2528
100 - LACTATED RINGER'S INJECTION U.S.P. 2A 646/2530
101 - TOPD-1 2A 27/2553
102 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-10-S 2A 432/2530
103 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-S 2A 431/2530
104 - CERATUSSIN SYRUP 2A 17/2530
105 - ACETAR (ACETATE RINGER'S INJECTION) 2A 352/2528
106 - ACETAR-5(DEXTROSE 5% IN ACTATE RINGER'S INJECTION) 2A 289/2528
107 - AMINOSOL-10 2A 34/2529
108 - DONAGAN TABLETS 2A 393/2530
109 - BACTRIM 2A 546/2527
110 - DITAP SYRUP 2A 457/2530
111 - AMINOSOL - 5 2A 18/2529
112 - FUZA 2A 220/2528
113 - R.P. GEN TABLETS 2A 185/2530
114 - RINGER'S SOLUTION (RINGER'S INJECTION U.S.P.) 2A 1173/2528
115 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-1/2S 2A 430/2530
116 - PAN-AMING INJECTION 2A 7/2537
117 - PODOPHYLLIN PAINT, CO. 2A 323/2530
118 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-1/3 S 2A 429/2530
119 - DEXTROSE 10% IN 1/5 STR. SALINE 2A 49/2529
120 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-5-1/4S 2A 428/2530
121 - DEXTROSE 5% IN SALINE 0.9% 2A 118/2529
122 - BACOPRIM SYRUP 2A 831/2530
123 - DEXTROSE 5 % IN 1/3 STR. SALINE 2A 120/2529
124 - 4.3% DEXTROSE AND 0.18% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 425/2530
125 - DIPHENDRYL EXPECTORANT 2A 843/2529
126 - 0.9% SODIUM CHLORIDE AND 5% DEXTROSE INJECTION B.P 2A 273/2529
127 - DEXSIN-A SYRUP 2A 70/2528
128 - 0.3%SODIUM CHLORIDE AND 3.3% DEXTROSE INJECTION 2A 423/2530
129 - 2.5% DEXTROSE IN 1/2 STRENGTH HARTMANN'S SOLUTION 2A 199/2533
130 - GE-2 SOLUTION FOR PARENTERAL NUTRITION 2A 61/2534
131 - GE-1 SOLUTION FOR PARENTERAL NUTRITION 2A 60/2534
132 - NORMALYTE-E 5 (WITH 5% DEXTROSE) 2A 118/2533
133 - NORMALYTE-E PH 7.4 2A 91/2533
134 - 10%DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 545/2529
135 - AMILOZIDE 2A 94/2531
136 - GLUCOLYTE-5 2A 899/2530
137 - GLUCOLYTE-P, 5% 2A 59/2533
138 - PERI SOLUTION (E))(WITH 4.25% DEXTROSE) 2A 358/2532
139 - COLLIN'S BASE 2A 145/2534
140 - GLUCOLYTE-3 2A 471/2530
141 - PERI SOLUTION C 2A 203/2528
142 - HISSALIC 2A 169/2528
143 - DEGRAN 2A 109/2542
144 - GLUCOLYTE-2 2A 184/2530
145 - NORMALYTE-P (WITH 5% DEXTROSE) 2A 611/2531
146 - GLUCOLYTE-P 2A 610/2531
147 - NORMALYTE-S (WITH 5% DEXTROSE) 2A 609/2531
148 - NORMALYTE-I (WITH 5% DEXTROSE) 2A 608/2531
149 - INPERSOLUTION 2.5 % 2A 31/2541
150 - AMIPAREN-5 2A 69/2532
151 - DEXTROSE 5 % IN LACT. RINGER'S 2A 222/2526
152 - COMOXOLE TABLETS (PAEDIATRIC) 2A 200/2542
153 - INPERSOLUTION 4.25 % 2A 32/2541
154 - MICROTRIM TABLETS 2A 458/2531
155 - DEXTROSE 5% IN 1/5 STR. SALINE 2A 324/2527
156 - 5% DEXTROSE IN LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 192/2531
157 - DEXTROSE 10% IN 1/3 STR. SALINE 2A 382/2529
158 - DIALYTE A 2A 31/2529
159 - DEXTROSE 4.3% IN SODIUM CHLORIDE INJECTION 0.18% 2A 252/2527
160 - LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 190/2527
161 - D5-LRI (5% DEXTROSE IN LOCTATED RINGER'S INJ.) 2A 625/2531
162 - LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 488/2530
163 - 10% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 487/2530
164 - 5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 486/2530
165 - 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 485/2530
166 - 5% DEXTROSE AND 0.3% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 484/2530
167 - 5% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 483/2530
168 - 5 % DEXTROSE AND 0.18 % SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 1/2526
169 - HEXILON 2A 336/2541
170 - SINUFEN SYRUP 2A 19/2534
171 - OBIMIN-AF 2A 33/2528
172 - ARI-5 (5% DESTROSE IN ACETATED RINGER'S INJECTION) 2A 604/2531
173 - SINUFEN TABLETS. 2A 97/2534
174 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE PAEDIATRIC 2A 607/2531
175 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE , PAEDIATRIC 2A 447/2530
176 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 1106/2529
177 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 256/2529
178 - DEXTROSE 5% IN 1/3 NORMAL SALINE 2A 42/2526
179 - SOLUTION OF DEXTROSE 10 % IN NORMAL SALINE 0.9 % 2A 1018/2527
180 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE ADENINE SOLUTION (CPDA - 1) 2A 138/2542
181 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION (CPD) 2A 137/2542
182 - NOOTRIM CAPSULE 2A 632/2531
183 - FECOL 2A 417/2530
184 - DECORDEX-N EYE/EAR DROPS 2A 380/2530
185 - FECOL 2A 947/2529
186 - ARI-10 (10 % DEXTROSE IN ACETATED RINGER'S INJECTION) 2A 605/2531
187 - P.T.D.SOLUTION 2A 527/2531
188 - DEXAPHOS - N EYE/EAR DROPS 2A 536/2528
189 - CONCENTRATED HAEMODIALYSIS SOLUTION 2A 419/2527
190 - POLYGENTA 2A 310/2541
191 - BECOLIM 100 (INJECTION) 2A 357/2532
192 - CENTRAL 600 C 2A 196/2540
193 - ARI (ACETATE RINGER'S INJECTION) 2A 158/2534
194 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 35/2537
195 - BETASALIC (OINTMENT) 2A 42/2542
196 - BACIN (TABLETS) 2A 84/2530
197 - PLUS 2A 423/2531
198 - 3 B 2A 620/2528
199 - OXYLIM 2A 505/2528
200 - FLUNOLONE CREAM 2A 69/2526
201 - MULTIVITAMIN CAPSULES 2A 127/2541
202 - DEXTROSE 5% IN 1/2 NORMAL SALINE 2A 45/2526
203 - CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION 2A 46/2537
204 - SOLUTION OF DEXTROSE 5 % IN NORMAL SALINE 0.9 % 2A 1017/2527
205 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS (PAEDIATRIC) 2A 45/2537
206 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS D/S 2A 29/2537
207 - CO-TRIMOXAZOE CAPSULES 2A 90/2537
208 - AMIDROTHIDE 2A 111/2535
209 - LIDOLINE A 2A 543/2531
210 - TRIMOXIN SYRUP 2A 52/2534
211 - NEO-HYTISONE EYE OINTMENT 2A 34/2532
212 - DECAVITAMIN 2A 415/2531
213 - PIRI (MULTIVITAMIN & MINERAL CAPSULES) 2A 199/2531
214 - SOLONE EYE-EAR DROPS 2A 626/2530
215 - NORPHEN 2A 91/2530
216 - NEO-HYTISONE CREAM 2A 902/2529
217 - BACIN DS 2A 1226/2528
218 - KANCIN-L 2A 248/2528
219 - AQUAVITIN 2A 636/2528
220 - DEXASONE EYE - EAR DROPS 2A 299/2526
221 - AT-GEL 2A 138/2526
222 - K.B.D.C. CAPSULES 2A 113/2545
223 - COMOXOLE D/S TABLETS 2A 188/2542
224 - BUPASCOL-PLUS 2A 70/2538
225 - ACETATE RINGER'S INJECTION 2A 304/2532
226 - DEXTROSE 10% IN 1/2 NORMAL SALINE 2A 110/2532
227 - DEXTROSE 5% SODIUM CHLORIDE 0.18% 2A 44/2526
228 - DEXTROSE 5% IN 1/4 NORMAL SALINE 2A 43/2526
229 - COMOXOLE TABLETS 2A 199/2542
230 - PANAGIN - A SYRUP 2A 55/2542
231 - AMITOP - 15 2A 26/2545
232 - MERA 2A 33/2545
233 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2548
234 - DIALYTE 2 2A 271/2544
235 - CEFTREX IM 2A 298/2541
236 - DIALYTE 4 2A 272/2544
237 - NABESAC 2A 227/2543
238 - DIALYTE 17 2A 273/2544
239 - GASZYM 2A 311/2541
240 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% GLUCOSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 81/2544
241 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% GLUCOSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 80/2544
242 - DIALYTE 3 2A 274/2544
243 - DIALYTE 10 2A 275/2544
244 - NORGETEX 2A 28/2548
245 - MORASIC 2A 42/2548
246 - NEOAMIYU 2A 24/2548
247 - GYNECON - T 2A 3/2548
248 - ADULFED TABLETS 2A 118/2547
249 - POLARAX 2A 65/2545
250 - APRACUR KIDS 2A 100/2547
251 - SANODRYL EXPECTORANT 2A 93/2547
252 - VERACOLD 2A 6/2547
253 - CAPD 1.5 LC 2 2A 122/2544
254 - CAPD 1.5 LC 2.5 2A 123/2544
255 - CAFFOX 2A 191/2543
256 - CAPD 2.3 2A 124/2544
257 - BASINA LOZENGE 2A 71/2547
258 - FAFED TABLETS 2A 67/2547
259 - NASICTAB 2A 66/2547
260 - K.B.GIN SYRUP 2A 81/2545
261 - K.B. FEDAMOL 2A 80/2545
262 - CO - STAR 2A 110/2544
263 - RHINITAP 2A 183/2544
264 - RINIAZID 2A 182/2543
265 - BEMETH - N 2A 87/2545
266 - K.B. FAMATE SUSPENSION 2A 85/2545
267 - SP - FED SYRUP 2A 152/2544
268 - FAFED SYRUP 2A 62/2547
269 - CAPD 2.3 LC 2 2A 52/2547
270 - MYBACIN LOZENGES (ORANGE) 2A 50/2547
271 - BOOTS BETAMETHASONE-N CREAM 2A 48/2547
272 - BENDY COUGH SYRUP 2A 96/2545
273 - AMIPAREN - 10 2A 119/2532
274 - MEDITUSSIN 2A 97/2545
275 - CO - STAR D/S 2A 171/2544
276 - CAPD/DPCA 18 ANDY DISC 2A 43/2547
277 - CAPD/DPCA 17 ANDY DISC 2A 42/2547
278 - MEDICOFF 2A 41/2547
279 - CAPD 2.3 LC 2.5 2A 36/2547
280 - HICOMP 2A 153/2541
281 - OSS (OPHTHALMIC BALANCED SALT SOLUTION) 2A 214/2544
282 - BECOSOL 2A 1119/2527
283 - CAPD 4.25 LC 2 2A 37/2547
284 - DEXTROSE 10% IN1/2 SIR. SALINE 2A 553/2528
285 - ALVIMIN TABLETS 2A 265/2544
286 - CAPD 4.25 LC 2.5 2A 38/2547
287 - MEXY SYRUP 2A 30/2547
288 - DEXOPECT 2A 27/2547
289 - QUROMIN TABLETS 2A 202/2542
290 - CORILAX PINK 2A 26/2547
291 - VIBEC 2A 323/2541
292 - COMPLISCAN 2A 11/2547
293 - DIVAD ELIXIR 2A 1/2547
294 - BASINA LOZENGE 2A 159/2546
295 - FERROVIT TM 2A 149/2546
296 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION (CPD)/ SALINE ADENINE GLUCOSE MANNITOL SOLUTION(SAG-M) 2A 285/2543
297 - AMINO A.N.B. - 1 2A 146/2546
298 - CAPD/DPCA 2 ANDY DISC 2A 125/2544
299 - COMOXOLE CAPSULES 2A 196/2542
300 - CAPD/DPCA 3 ANDY DISC 2A 126/2544
301 - ROBERT MASSAGE OIL 2A 143/2546
302 - CAPD/DPCA 4 ANDY DISC 2A 127/2544
303 - PUNOL INHALATION SOLUTION 2A 142/2546
304 - BENYLIN (COUGH SYRUP) 2A 214/2542
305 - MEDITUSSIN CC 2A 129/2546
306 - CAPD/DPCA 10 ANDY DISC 2A 128/2544
307 - MORIAMIN-S-2 2A 96/2546
308 - CAPD/DPCA 11 ANDY DISC 2A 129/2544
309 - OPTOSOL (BALANCED SALT SOLUTION) 2A 30/2543
310 - CAPD/DPCA 12 ANDY DISC 2A 130/2544
311 - K.B.POPHEDIN 2A 92/2546
312 - K.B. SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 89/2546
313 - DILOREX 2A 81/2546
314 - K.B. FAMATE 2A 78/2546
315 - K.B. SYRUP 2A 39/2546
316 - R.P. GEN - PE TABLETS 2A 44/2546
317 - DINAZIDE 2A 46/2546
318 - CAPD/DPCA 19 ANDY DISC 2A 44/2547
319 - MOFAZT 2A 153/2550
320 - AVARIN 2A 135/2550
321 - GLUCOSAMINE HI STRENGTH WITH CHONDROITIN 2A 9/2550
322 - G 309 2A 8/2550
323 - DEXTROSE 5% IN LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 79/2550
324 - TRUST PILL 2A 10/2549
325 - KADRYL LOTION 2A 1/2545
326 - JOINT CARE 2A 18/2549
327 - TPUTE-RIPE 2A 17/2549
328 - RIFO-FORTE 2A 16/2549
329 - BESTRIM 2A 82/2549
330 - DEXTRAN 40 A.N.B. 2A 32/2549
331 - SKINOVATE - N 2A 173/2548
332 - MYOREX 2A 156/2548
333 - C - 20 PLUS 2A 99/2548
334 - MYCOZOLE - B CREAM 2A 100/2548
335 10% กลีเซอริล 10% GLYCERIL 2A 95/2554
336 กรีน เอซีอี GREEN ACE 2A 6/2550
337 กลัยคอฟ GLYCOFF 2A 38/2552
338 กลีซอล สำหรับฉีด GLYCEOL INJECTION 2A 3/2546
339 กะตืก นิวยอร์ค TAENIACIDE NEW YORK 2A 363/2527
340 กันทีน ครีม GUNTIN CREAM 2A 636/2530
341 กาดูเรติก GADURETIC 2A 65/2549
342 กาพริมแทป GAPRIM TAB 2A 136/2535
343 การ์นูสิล ยาน้ำแขวนตะกอน GARNUCIL SUSPENSION 2A 313/2541
344 กูลซี่ GOOSI 2A 42/2539
345 กูส-เฟน GOOSE-PHEN 2A 117/2550
346 ขี้ผึ้ง ซีโก้ SEKO OINTMENT 2A 162/2542
347 ขี้ผึ้ง โทราโซน-พี TORAZONE-P OINTMENT 2A 786/2528
348 ขี้ผึ้งคลอตร้ามัยซิน CHLORTRAMYCIN OINTMENT 2A 25/2529
349 ครีม พาตาร์เวท-ซี CREAM PATARVATE - C 2A 794/2529
350 ครีม พาตาร์เวท-เอ็น CREAM PATARVATE - N 2A 32/2527
351 ครีม โทนาฟ -บี TONAF -B CREAM 2A 197/2531
352 ครีม โปรนาเวท - เอ็น PRONAVATE-N CREAM 2A 396/2531
353 คลอซีมอล เม็ด CHLORCEMOL TABLETS 2A 206/2527
354 คลอซีมอล ไซรัป CHLORCEMOL SYRUP 2A 815/2527
355 คลอดีนาล-เอสดี ชนิดเม็ด(สำหรับส่งออก) COLDENAL - SD TABLET 2A 180/2544
356 คลอพาเด็กซ์ CHLORPADEX 2A 6/2549
357 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 988/2529
358 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 469/2527
359 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 302/2530
360 คลอมาดีน แคปซูล CHLORMADIN CAPSULES 2A 91/2552
361 คลอมาเดิม บี ครีม CLOMADEM - B CREAM 2A 89/2535
362 คลอร์ฮิสแตน CHLORHISTAN 2A 172/2529
363 คลอลีเอท เอ๊กซ์เป๊กตอรานท์ CHLORLEATE EXPECTORANT 2A 41/2546
364 คลอฮีส คอฟ ไซรัป CHLORHIST COUGH SYRUP 2A 205/2530
365 คลอฮีส เบบี้คอฟ ไซรัป CHLORHIST BABY COUGH SYRUP 2A 204/2530
366 คลอเจสท์ ชนิดหยด CHLORGEST DROPS 2A 20/2543
367 คลอเฟนซี CHLORPHEN C 2A 623/2528
368 คลอแรมเฟนิคอล เอ.เอ็น.บี. 250 มก. CHLORAMPHENICOL 2A 1167/2528
369 คลอไพริมีน น้ำเชื่อม CHLORPYRIMINE SYRUP 2A 396/2529
370 คลินาดริล ไซรัป CLINADRYL SYRUP 2A 122/2540
371 คลินาลาร์ - เอ็นครีม CLINALAR-N CREAM 2A 168/2541
372 คลินิเวท - เอ็น ครีม CLINIVATE - N CREAM 2A 7/2545
373 คลินิแท็พ CLINITAPP 2A 253/2540
374 คลินิแท็พ ไซรัพ CLINITAPP SYRUP 2A 269/2540
375 คลินีเปค CLINEPECT 2A 30/2552
376 คลิเมท - เอ็น ครีม KLIMET - N CREAM 2A 76/2544
377 ควอดริเดิร์ม ครีม QUADRIDERM(CREAM) 2A 18/2541
378 ควาลิตั้น QUALITON 2A 381/2532
379 ควินราดอน-เอ็น QUINRADON-N 2A 713/2528
380 คอกซ์โต COXTO PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 24/2529
381 คอกซ์โต-ฟอร์ต COXTO - FORTE 2A 917/2527
382 คอนซินัท แคปซูล CONSINUT CAPSULES 2A 793/2527
383 คอนซินัท ไซรับ CONSINUT SYRUP 2A 68/2544
384 คอนทร่า-ดี CONTRA-D 2A 137/2551
385 คอนทานัส แคปซูล CONTANUS CAPSULES 2A 127/2533
386 คอนทาเมด แคปซูล CONTAMED CAPSULES 2A 45/2534
387 คอนนิค 99 CONNIC 99 2A 64/2536
388 คอนปริม CONPRIM 2A 663/2528
389 คอนปริม ดี เอส CONPRIM D/S 2A 664/2528
390 คอนมิค จูเนียร์ CONMIC JUNIOR 2A 188/2532
391 คอนฮิส ไซรัพ CONHIST SYRUP 2A 992/2527
392 คอนฮีส-เอ็ม ไซรัป CONHIST-M SYRUP 2A 80/2538
393 คอนเซน CONZEN 2A 159/2548
394 คอนเมด CONMED 2A 192/2543
395 คอนเอด แคปซูล CONAID CAPSULES 2A 291/2531
396 คอนเอด ไซรัป CONAID SYRUP 2A 713/2530
397 คอฟ ดี.เอส COUGH D.S. 2A 373/2531
398 คอฟต้า แคปซูล COFTA CAPSULE 2A 131/2539
399 คอฟบรอน COFBRON 2A 87/2536
400 คอฟมิน-ที COFMIN-T 2A 176/2550
401 คอฟเมด KOFMED 2A 165/2534
402 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 61/2546
403 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 203/2534
404 คอมบิค 33 COMBIC 33 2A 208/2534
405 คอมฟี่ ซีรัป COMFY SYRUP 2A 675/2528
406 คอมมิค ไซรับ COMMIC SYRUP 2A 328/2527
407 คอมมิค คอมเปาวด์ COMMIC COMPOUND 2A 734/2528
408 คอมสตรอง COMSTRONG 2A 2/2551
409 คอมเพร็ด COMPRED 2A 465/2530
410 คอริ-ซี-แค๊ป CORI-C-CAP 2A 236/2530
411 คอริเฟด CORIFED (TABLETS) 2A 43/2551
412 คอริแท็บ CORITAB 2A 352/2530
413 คอริแลกซ์ CORILAX 2A 340/2541
414 คอรีซูล CORISULE 2A 423/2529
415 คอรีแส็ค CORISACK 2A 433/2528
416 คอร์ซิลแคป CORCILCAP 2A 9/2527
417 คอร์ซิลแคป CORCILCAP 2A 8/2527
418 คอร์ดีทุส CORDETUS 2A 49/2553
419 คอร์ทิคอร์ท-ซี CORTICORT-C 2A 104/2540
420 คอร์โซแทป CORZOTAB 2A 22/2548
421 คอลกอน COLGON TABLETS 2A 325/2530
422 คอลดีแทป COLDETAB 2A 716/2530
423 คอลแคบ COLDCAP 2A 195/2531
424 คอลแคป COLCAP 2A 879/2529
425 คอลแทบ COLTAB 2A 953/2529
426 คอส 464 COS 464 2A 69/2528
427 คอสโก COSCO 2A 65/2536
428 คอเซป CORSEP 2A 66/2537
429 คัพ - โค ไซรัพ CUP-CO SYRUP 2A 80/2535
430 คาซิดริล ไซรับ CASIDRYL SYRUP 2A 147/2542
431 คานาเมค เอช.เค. CANAMED H.K. 2A 379/2532
432 คานาโซน ซี.บี. CANASONE C.B. 2A 79/2547
433 คานาโซล-บี ครีม CANAZOL-BE CREAM 2A 4/2550
434 คานีแกน เม็ด KANEGAN TABLETS 2A 71/2533
435 คามีก้า CAMEGA 2A 481/2531
436 คาร์บอน คอมเปานด์ CARBON COMPOUND TABLETS 2A 711/2529
437 คาร์บอนเพคเตท CARBONPECTATE 2A 818/2529
438 คาร์โบพาร์ CARBOPAR 2A 67/2551
439 คาร์โบพาร์ CARBOPAR 2A 66/2551
440 คาลแลค - ดี CALAC - D 2A 86/2554
441 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 625 มก.) CAVUMOX (625 MG TABLETS) 2A 207/2542
442 คาวูม็อกซ์ (0.6 กรัม ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ) CAVUMOX (0.6 G. INJECTION) 2A 157/2546
443 คาวูม็อกซ์ (1.2 กรัม ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ) CAVUMOX (1.2 G. INJECTION) 2A 158/2546
444 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 1 กรัม ) CAVUMOX (1 G. TABLET ) 2A 95/2546
445 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 375 มก.) CAVUMOX (375 MG TABLETS) 2A 181/2540
446 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม CAVUMOX SYRUP 2A 240/2540
447 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี CAVUMOX SYRUP BID 2A 46/2545
448 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี ฟอร์ท CAVUMOX SYRUP BID FORTE 2A 47/2545
449 คาวูม็อกซ์ ไซรัป อีเอส 600 CAVUMOX SYRUP ES 600 2A 3/2549
450 คาเด๊กซิน-เอ็น CADEXCIN-N 2A 107/2529
451 คาเนริน โลชั่น CANERIN LOTION 2A 19/2537
452 คาเนสชิน - บี ครีม CANESCIN - B CREAM 2A 160/2542
453 คาเฟอร์ CAFER 2A 107/2552
454 คาเมนโต CAMENTO 2A 4/2550
455 คาเมนโต CAMENTO 2A 99/2550
456 คิดดี้ซิน ดรายซัยรัป KIDDICIN DRY SYRUP 2A 36/2534
457 คิตตี้เฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม KITTIFED SYRUP 2A 63/2542
458 คินตัล 200 KINTAL 200 2A 161/2540
459 คินตัล บี KINTAL B 2A 33/2539
460 คินตัล บีเอฟ KINTAL BF 2A 20/2539
461 คินตัล เอส KINTAL S 2A 4/2539
462 คิวลีน ซัยรัป QULINE SYRUP 2A 254/2541
463 คีคอล ชนิดเม็ด DECOL TABLETS 2A 353/2530
464 คีลาพลัส KELAPLUS 2A 47/2535
465 คูซี่ COOSY 2A 125/2536
466 คูลน๊อกซ์ KOOLNOX 2A 11/2551
467 คูลบาย ด๊อฟ ไซรับ COOLBY COUGH SYRUP 2A 478/2531
468 คูโก้ COUGO TABLETS 2A 167/2533
469 คูโก้ COUGO 2A 897/2530
470 คูโก้ COUGO SYRUP 2A 287/2527
471 ค็อกซ์-มัยซิน COX-MYCIN CAPSULES 2A 5/2536
472 ค็อกซ์-แบลดเดอร์พิล BLADDER PILLS 2A 344/2529
473 ค็อกซ์ซาเวท-ซี(ครีม) COXAVATE - C (CREAM) 2A 987/2527
474 ค็อกซ์ซาเวท-เอ็น COXAVATE N CREAM 2A 835/2529
475 ค็อกซ์ตริม COXTRIM 2A 969/2529
476 ค๊อคคีลา ชนิดเม็ด COCCILA TABLETS 2A 1210/2528
477 ค๊อคคีล่า COCCILA 2A 281/2531
478 ค๊อฟดิล แคปซูล COUGHDYL CAPSULE 2A 136/2553
479 ค๊อฟนาดริล เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COUGHNADRYL EXPECTORANT 2A 1175/2528
480 จิวโอควีน CHEWOQUINE 2A 670/2528
481 จิ๊บ แก้ไอ JIP EXPECTORANT 2A 219/2532
482 จี - พริม G - PRIM 2A 84/2553
483 จี - พริม G - PRIM 2A 73/2549
484 จี - พริม ฟอร์ท G - PRIM FORTE 2A 69/2549
485 จี พี โอ ทริม GPO TRIM 2A 25/2551
486 จีนาลแกน GENALGAN 2A 27/2531
487 จีพีโอ จีสิค GPO - GESIC 2A 111/2549
488 จีพีโอ ทริม GPO TRIM 2A 165/2553
489 จูเวนทูส JUVENTUS 2A 81/2536
490 ชินกาโซน ครีม CHINGAZONE CREAM 2A 68/2543
491 ชินต้า - แลกซ์ CHINTA-LAX 2A 805/2530
492 ชินต้าโคลด์ CHINTACOLD 2A 393/2531
493 ชินทาสม่า CHINTASMA 2A 281/2527
494 ชโลเคน 2% วิท อะดรีนาลีน CHALOCAINE 2% WITH ADRENALINE 2A 10/2554
495 ชโลเคน 1% วิท อะดรีนาลีน CHALOCAINE 1% WITH ADRENALINE 2A 9/2554
496 ซอพโก้ ZOPCO 2A 51/2529
497 ซอพโก้ ZOPCO 2A 1156/2529
498 ซันทริม SUNTRIM 2A 792/2527
499 ซันทริม ฟอร์ท SUNTRIM FORTE 2A 244/2531
500 ซันโตซิน SANTOSIN 2A 299/2527
501 ซันไชน์ SUNSHINE 2A 191/2533
502 ซัลคลอมอล SULCHLORMOL 2A 236/2527
503 ซัลคลอมอล SULCHLORMOL 2A 115/2527
504 ซัลตรัยพริม SULTRIPRIM 2A 1/2551
505 ซัลตริม SULTRIM 2A 6/2541
506 ซัลตริม ฟอร์ท SULTRIM FORTE 2A 7/2541
507 ซัลตริม ออรัล ซัสเพ่นชั่น SULTRIM ORAL SUSPENSION 2A 226/2533
508 ซัลตริม เอ็น.แอล SULTRIM N.L 2A 190/2543
509 ซัลพริม SULPRIM 2A 368/2529
510 ซัลพริม SULPRIM 2A 872/2529
511 ซัลพริม SULPRIM 2A 1184/2528
512 ซัลพริม SULPRIM 2A 148/2526
513 ซัลพริม SULPRIM 2A 1103/2529
514 ซัลฟา พี.ดี.สำหรับเด็ก SULFA P.D. FOR CHILDREN 2A 372/2528
515 ซัลฟาซิล SULFAXYL 2A 129/2541
516 ซัลฟาซิล ซัสเพ็นชั่น SULFAXYL SUSPENSION 2A 12/2544
517 ซัลฟาซิล-ฟอร์ท SULFAXYL-FORTE 2A 4/2541
518 ซัลฟาซิล-แอล SULFAXYL- L 2A 189/2540
519 ซัลฟาโค SULFACO 2A 355/2530
520 ซัลมอล เอกซ์เปคตอแรนท์ SALMOL EXPECTORANT 2A 71/2529
521 ซัลเซฟ ชนิดฉีด SULCEF INJECTION 2A 1/2545
522 ซัลเซฟ ชนิดฉีด 1.5 กรัม SULCEF INJECTION 1.5 G 2A 2/2549
523 ซัลเพอร์เมด SULPERMED 2A 1/2548
524 ซัลเพอร์เมด 1.5 SULPERMED 1.5 2A 4/2551
525 ซัลแบคซิน 1500 SULBACCIN 1500 2A 27/2550
526 ซัลแบคต้า SULBACTA 2A 138/2538
527 ซัลแอม (1.5 กรัม ชนิดฉีด ) SULAM (1.5 G INJECTION ) 2A 8/2546
528 ซัลแอม (3 กรัม ชนิดฉีด) SULAM (3 G INJECTION) 2A 123/2550
529 ซัลโคซิน ชนิดน้ำเชื่อม SALCOXIN SYRUP 2A 57/2542
530 ซัลโคเม็ท SULCOMET SUSPENSION 2A 1046/2527
531 ซัลโฟทริม SULFOTRIM 2A 1086/2528
532 ซัลโฟเม็ท SULFOMETH 2A 466/2528
533 ซัลโฟเม็ท SULFOMETH 2A 251/2528
534 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 1168/2527
535 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 33/2536
536 ซัลโฟเม็ท สำหรับเด็ก SULFOMETH PAEDIATRIC 2A 998/2527
537 ซาชา SASHA 2A 1/2553
538 ซาดูออล ZADUAL 2A 110/2550
539 ซาติบอน SATIBON TABLET 2A 611/2528
540 ซาน-เค SAN - K 2A 65/2542
541 ซานลาโน่ หยดตา XANLANO STERILE EYE DROPS 2A 599/2530
542 ซานาลิน XANALIN 2A 67/2554
543 ซานาสโก้-2002 SANASCO-2002 2A 88/2537
544 ซาบูมอล เอกซ์ SABUMOL EX 2A 58/2554
545 ซายโปตามิน 22 SINEPOTAMIN 22 2A 161/2533
546 ซาราโคดิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ SARACODINE EXPECTORANT 2A 72/2545
547 ซารีน ZARINE 2A 12/2553
548 ซาร่า พลัส แอล SARA PLUS L 2A 279/2541
549 ซาร่า โคลด์ พีเอส SARA COLD PS 2A 25/2550
550 ซาลบู เอกซ์เพคตอแรนต์ SALBU EXPECTORANT 2A 237/2541
551 ซาลิแค็บ SALICAP 2A 158/2531
552 ซาโนเบท เอ็น ครีม SANOBET - N CREAM 2A 50/2550
553 ซิกาทริซิน SIGATRICIN 2A 70/2536
554 ซิก้า เจล ZIGA GEL 2A 30/2540
555 ซิตาซิน CITACIN 2A 27/2549
556 ซินตามอล เอกซ์เปคคอแรนท์ CINTAMOL EXPECTORANT 2A 97/2537
557 ซินนาลาร์ - เอ็น ครีม SYNALAR - N (CREAM) 2A 19/2541
558 ซินฟุซซี่ SINFUSSI 2A 93/2536
559 ซินลูแม็ก SINLUMAG 2A 14/2529
560 ซินลูแม็ก SINLUMAG 2A 602/2529
561 ซินีเฟ็ด SINEFED 2A 35/2550
562 ซินโรซิน แคปซูล CHINROCIN CAPSULES 2A 376/2530
563 ซินไพริน แค็ปซูล SINPYRIN 2A 140/2528
564 ซิมเทน SIMTEN 2A 112/2540
565 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 77/2548
566 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 110/2538
567 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 126/2548
568 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 98/2548
569 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 127/2548
570 ซี - คอฟ ไซรับ C - KOUGH SYRUP 2A 66/2549
571 ซี - มอล ไซรับ C - MOL SYRUP 2A 36/2546
572 ซี - เบค Z - BEC 2A 69/2541
573 ซี - โคโลแท็ป C-COLOTAB 2A 124/2538
574 ซี-บีตาโซน ครีม C-BETASONE (CREAM) 2A 58/2529
575 ซี.พี.เอ็ม.-2 เอ็กซ์เพ็คท์ C.P.M.-2 EXPECT 2A 101/2536
576 ซี.พี.เอ็ม.เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ C.P.M. EXPECT SYRUP 2A 102/2536
577 ซีคอล ไซรัป CECOL SYRUP 2A 191/2542
578 ซีดริลคัพ ไซรัพ CEDRYL COUGH SYRUP 2A 158/2540
579 ซีดี - อ๊อฟ ยาหยอดตา CD - OPH EYE DROPS 2A 64/2543
580 ซีดูออล SIDUOL 2A 75/2541
581 ซีตร้ามัยซิน อม CITRAMYCIN LOZENGES 2A 883/2530
582 ซีตาร์ยิ่น SETARGIN 2A 7/2550
583 ซีตาร์ยิ่น 525 SETARGIN 525 2A 111/2550
584 ซีทาน CETAN 2A 18/2540
585 ซีนา ครีม CENA CREAM 2A 88/2550
586 ซีมอลแคป CEMOLCAP 2A 156/2530
587 ซีมอลโคล ไซรัพ CEMOLCOLD SYRUP 2A 554/2531
588 ซีมิน CEMIN 2A 217/2543
589 ซีม่า เอ็กซ์ SEMA-X 2A 43/2552
590 ซีออง หยู เจิ้ง ฉาง หวัน พี XIONG YU ZHENG CHANG WAN P 2A 1/2553
591 ซีเลสโตเดิร์ม - วี ครีม ผสม นีโอมัยซิน CELESTODERM - V CREAM WITH NEOMYCIN 2A 17/2541
592 ซีแบคแทม CEBACTAM 2A 108/2547
593 ซีโคล CECOLD 2A 207/2540
594 ซีโต้-เดิร์ม SETO-DERM 2A 5/2551
595 ซีโต้คอล ดี SETOCOL D 2A 650/2528
596 ซีโต้พาส SETOPASS 2A 307/2532
597 ซีโต้มัยซิน ชนิดแค๊ปซูล SETOMYCIN CAPSULES 2A 204/2529
598 ซีโต้มิค ครีม SETOMIC CREAM 2A 32/2550
599 ซีโท CETO 2A 41/2550
600 ซีโนคอฟ ไซรับ SINOCOUGH SYRUP 2A 134/2543
601 ซีโนเจสิก SINOGESIC 2A 195/2541
602 ซีโนเจ้น SINOGEN 2A 81/2538
603 ซีโนเพคทอล ไซรัพ SINOPECTAL SYRUP 2A 200/2534
604 ซีโนเฟด SINOFED 2A 126/2552
605 ซีโนเฟด ไซรับ SINOFED SYRUP 2A 193/2534
606 ซุปปราลาน-เอ็น ครีม SUPRALAN-N CREAM 2A 311/2530
607 ซูซิน อีลิคเซอร์ SEUSIN ELIXIR 2A 347/2531
608 ซูซี่ SUCEE 2A 63/2544
609 ซูซี่ 28 SUCEE 28 2A 60/2554
610 ซูทริม SUTRIM 2A 212/2544
611 ซูทริม SUTRIM 2A 243/2528
612 ซูทริม ไซรับ SUTRIM SYRUP 2A 1003/2527
613 ซูบิล XUBIL 2A 57/2550
614 ซูพิม SUPIM PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 279/2526
615 ซูฟีดรีน แทปเล็ต SUPHEDRINE TABLETS 2A 935/2529
616 ซูฟีดรีน ไซรัป SUPHEDRINE SYRUP 2A 307/2527
617 ซูราติน ซัสเปนชั่น (สำหรับเด็ก) SURATIN SUSPENSION 2A 560/2529
618 ซูลิดีน - ซีพี พลัส พาราเซตามอล SULIDINE - CP PLUS PARACETAMOL 2A 142/2553
619 ซูลิดีน ไซรัป SULIDINE SYRUP 2A 88/2529
620 ซูลิดีน-ซีพี ชนิดเม็ด SULIDINE-CP TABLETS 2A 81/2552
621 ซูเดกซ์ - ไลท์ ไซรัป SUDEX - LIGHT SYRUP 2A 86/2549
622 ซูเฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม SUFED SYRUP 2A 74/2536
623 ซูเฟ็ด ชนิดเม็ด SUFED TABLETS 2A 133/2536
624 ซูเฮกซีน SUHEXINE 2A 251/2543
625 ซูโดทุสซิน PSEUDOTUSSIN 2A 82/2554
626 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 144/2551
627 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 115/2551
628 ดร๊อกซิแมก พี ชนิดเม็ด DROXIMAG P 2A 359/2530
629 ดอนฮวน DONHON 2A 218/2530
630 ดอนฮอน DONHON 2A 948/2527
631 ดอร์เพน DORPANE 2A 604/2528
632 ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม DATISSIN SYRUP 2A 193/2543
633 ดามอล DAMOL 2A 437/2531
634 ดามิเนท DAMINATE 2A 162/2530
635 ดามิเนทเอ็กซ์เป็คตอแรนท์ DAMINATE EXPECTORANT 2A 401/2530
636 ดาสทูซิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ DASTUSIN EXPECTORANT 2A 13/2530
637 ดิออร์รา 21 DIORA 21 2A 33/2554
638 ดิออร์รา 28 DIORA 28 2A 8/2553
639 ดี - 5 - 1/2 เอส D - 5 - 1/2S 2A 164/2548
640 ดี - 5 - 1/2 เอส D - 5 - 1/2 S 2A 2/2554
641 ดี - 5 - 1/3 เอส D - 5 - 1/3 S 2A 1/2554
642 ดี - 5 - 1/3 เอส D - 5 - 1/3S 2A 165/2548
643 ดี - 5 - เอส D - 5 - S 2A 166/2548
644 ดี - 5 - เอส D - 5 - S 2A 3/2554
645 ดี - โค้ท D - COATE 2A 1025/2529
646 ดี-คอร์ซอน D-CORSON 2A 375/2529
647 ดีคอฟ ไซรัป DECOF SYRUP 2A 12/2537
648 ดีคอฟซิน DECOFSIN 2A 290/2543
649 ดีคอร์ซอน DECORSON SYRUP 2A 315/2527
650 ดีคอล ไซรัป DECOL SYRUP 2A 958/2527
651 ดีคอลเจน พริน 7.5 ชนิดเม็ด DECOLGEN PRIN 7.5 TABLET 2A 97/2553
652 ดีคอลเจน พริน ชนิดเม็ด DECOLGEN PRIN TABLET 2A 289/2544
653 ดีคอลเจน พลัส ชนิดเม็ด DECOLGEN PLUS TABLETS 2A 276/2544
654 ดีคอลเฟน อีลิคเซอร์ DECOLPHEN ELIXIR 2A 92/2553
655 ดีคอลเฟ็ด DECOLFED 2A 766/2530
656 ดีคอลเฟ็ดชนิดน้ำ DECOLFED SYRUP 2A 41/2526
657 ดีค่อน DECON TABLETS 2A 601/2529
658 ดีซาน DEESAN 2A 125/2542
659 ดีซิน DEZIN 2A 23/2538
660 ดีทัสโก้ DETUSSCO 2A 130/2532
661 ดีนาคัฟ ไซรัพ DENACOUGH SYRUP 2A 1117/2528
662 ดีนาซาล อีลิกเซอร์ DENASAL ELIXIR 2A 1106/2528
663 ดีนาซาล เม็ด DENASAL TABLETS 2A 991/2528
664 ดีนาไชด์ DINAZIDE 2A 66/2538
665 ดีฟานดอน DEPHANDON 2A 43/2529
666 ดีมาร์-ไอ DEMAR-I 2A 82/2553
667 ดีรามอล คิดส์ ไซรัป DERAMOL KIDS SYRUP 2A 53/2550
668 ดีสมีนิค DYSMENIC 2A 82/2544
669 ดีสมีนิค DYSMENIC 2A 183/2540
670 ดีฮีสแท็ป DEHISTAPP 2A 71/2543
671 ดีเฟอร์ลิน ชนิดหยด DEFURLIN DROPS 2A 333/2532
672 ดีเฟอร์ลิน ฟอร์ด DEFURLIN FORTE 2A 391/2528
673 ดีโคโน่ DECONO 2A 812/2527
674 ดีโซเฟน(สำหรับเด็ก) DESOPHEN(FOR CHILDREN) 2A 776/2530
675 ดีโทรเฟน D - TROPHEN 2A 164/2544
676 ดีโมแท็ป อีลิกเซอร์ DEMOTAPP ELIXIR 2A 46/2528
677 ดูทรอส ดีเอ็ม DUTROSS DM 2A 139/2553
678 ดูทรอส ดีเอ็ม คิดส์ DUTROSS DM KIDS 2A 157/2553
679 ดูปร๊อค ชนิดขี้ผึ้ง DOPROCT OINTMENT 2A 462/2527
680 ดูปร๊อค ชนิดเหน็บ DOPROCT SUPPOSITORY 2A 643/2527
681 ดูโอโทน ฟอร์ต ที.พี. DUOTON FORT T.P. 2A 143/2553
682 ตา - ฮิสท์ ยาหยอดตา THA - HIST EYE DROPS 2A 272/2541
683 ตาคทาคอร์ท DAKTACORT 2A 1081/2528
684 ทรัยโปเยน TRIPOGEN 2A 144/2536
685 ทริปโป TRIPO 2A 467/2531
686 ทริปโป แคปซูล TRIPO CAPSULE 2A 60/2537
687 ทริพเพิล ดร็อพ ชนิดหยด TRIPLE DROPS 2A 144/2543
688 ทริมมาโซล ซีรัพ TRIMAZOLE SYRUP 2A 839/2530
689 ทรีซัลฟาโค TRISULFACO 2A 17/2529
690 ทรีเปิล ซัลฟา TRIPLE SULPHAS 2A 184/2526
691 ทอปเปอร์-วี TOPPER-V 2A 624/2528
692 ทอร์ราเฟน TORRAFEN 2A 2/2550
693 ทอร์เรนท์ TORRENT 2A 59/2549
694 ทะวินน่า TWINA 2A 171/2536
695 ทัสคอฟ TUSCOUGH 2A 29/2541
696 ทัสสเป็ค ไซรัป TUSSPEC SYRUP 2A 374/2532
697 ทัสโซดริล เอกซ์เป็คตอแรนท์ TUSSODRYL EXPECTORANT 2A 100/2527
698 ทัสโน่ TUSNO 2A 502/2528
699 ทาคอซิน TACORCIN 2A 264/2528
700 ทานอกซ์ บี เอฟ ครีม TANOCS B F CREAM 2A 72/2549
701 ทารา - พลัส ครีม TARA-PLUS CREAM 2A 103/2533
702 ทาร์จีสิค TARGESIC 2A 34/2554
703 ทิปทอป TIPTOP 2A 19/2539
704 ทิปทอป ไซรัป TIPTOP SYRUP 2A 229/2532
705 ทิฟฟี่ คิดดี้ TIFFY KIDDI 2A 187/2544
706 ทิฟฟี่ ฟู ชนิดเม็ด TIFFY FU TABLET 2A 42/2544
707 ทิฟฟี่ เดย์ TIFFY DEY 2A 40/2548
708 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 9/2545
709 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 968/2528
710 ทิฟฟี่ ไนท์ TIFFY NITE 2A 31/2551
711 ทิว บี TEW BEE 2A 892/2530
712 ที-ออสมิน T-OSMIN 2A 130/2553
713 ที.เอ็ม.คอฟ ไซรัป T.M. COUGH SYRUP 2A 252/2544
714 ที.เอ็ม.ดริ้ล อีลิกเซอร์ T.M. DRYL ELIXIR 2A 137/2544
715 ที.แมน - แล็ก T.MAN - LAX 2A 185/2544
716 ที.แมน - แล็ก T.MAN LAX 2A 186/2544
717 ที.แมน ค๊อฟ ไซรับ T.MAN COUGH SYRUP 2A 59/2536
718 ที.แมน. แล็ก T.MAN - LAX 2A 87/2542
719 ทีนาเทน บี เอฟ ครีม TENATEN B F CREAM 2A 128/2549
720 ทีมี TIMI 2A 340/2531
721 ทีโนเว็ท-เอ็น-ครีม TENOVATE-N-CREAM 2A 594/2527
722 ทีโมแลน TEMOLAN 2A 92/2532
723 ทีโอเฟด THEOPHED TABLETS 2A 389/2529
724 ทุสซิคอน TUSSICON 2A 94/2529
725 ทุสซิดอน ดี.จี. TUSSIDON D.G. 2A 960/2527
726 ทุสแพค TUSSPAC 2A 93/2544
727 ทูลิน ซัสเพนชั่น TULIN SUSPENSION 2A 253/2531
728 ทูสซิแคร์ ดีจี TUSSICARE DG 2A 87/2534
729 ทูสสิแลน เม็ด TUSILAN TABLETS 2A 638/2531
730 ทูสิ แลน-พีซี TUSILAN-PC 2A 132/2532
731 ท็อปทริบ-อาร์ TOPTRIM-R 2A 9/2535
732 ท็อปทริม เอ็ม แค็ปซูล TOPTRIM M CAPSULE 2A 671/2530
733 ท็อปทริม แท็บ TOPTRIM TAB 2A 92/2533
734 ท็อปทริม-ฟอร์ท TOPTRIM FORTE 2A 12/2535
735 ธันยา TANYA 2A 233/2533
736 ธา - พีเอ็น ยาหยอดตา - หู THA - PN EYE - EAR DROPS 2A 248/2544
737 ธา - เด๊กซ์ ยาหยอดตา - หู THA - DEX EYE - EAR DROPS 2A 300/2541
738 ธีโอบรอน THEOBRON 2A 151/2542
739 ธีโอเด็ก อีลิกเซอร์ THEODEX ELIXIR 2A 1097/2529
740 นอราเฟน NORAPHEN 2A 283/2543
741 นอราเฟน NORAPHEN 2A 259/2540
742 นอราโคลด์ - เอส แคปซูล NORACOLD - S CAPSULES 2A 271/2531
743 นอราโคลด์ เม็ด NORACOLD TABLETS 2A 336/2527
744 นอราโคลด์ แค๊พซูล NORACOLD CAPSULES 2A 770/2527
745 นอราโคลด์ ไซรัพ NORACOLD SYRUP 2A 616/2527
746 นอราโดลด์ NORACOLD 2A 451/2529
747 นอริเกสท์ NORIGEST 2A 832/2529
748 นอริเดย์ไบร์วู๊ด NORIDAY BRYWOOD 2A 553/2531
749 นอร์จิค NORGIC 2A 117/2538
750 นอร์จีสิค NORGESIC 2A 7/2554
751 นอร์ตัน NORTON 2A 152/2531
752 นอร์ทามิค NORTAMIC 2A 104/2549
753 นอร์ทุซซิน NORTUSSIN 2A 107/2532
754 นอร์พาซิซ NORPASIS 2A 117/2543
755 นอร์พาร์ NORPAR 2A 68/2537
756 นอร์สิกา แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 48/2549
757 นอร์สิกา แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 127/2540
758 นอร์สิก้า แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 61/2552
759 นอร์สิก้า แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 48/2552
760 นอร์เจ้บ NORGEB 2A 90/2535
761 นอร์เพน NORPAIN 2A 40/2537
762 นอร์เฟด NORFED 2A 375/2532
763 นอร์เฟด ชนิดเม็ด NORFED TABLET 2A 128/2532
764 นอร์แซค NORSAG 2A 1/2538
765 นอร์แซค NORSAG 2A 69/2538
766 นอร์แสค ชนิดเม็ด NORSAC TABLETS 2A 104/2535
767 นอสทริเล็ต (ชนิดน้ำเชื่อม) NOSTRILET (SYRUP) 2A 94/2542
768 นอสทริเล็ต ดีเอ็กซ์ NOSTRILET DX 2A 51/2554
769 นอสทริเล็ต(ชนิดเม็ด) NOSTRILET(TABLETS) 2A 156/2542
770 นากีน่า NAGENA 2A 678/2527
771 นาซอล - แทป ทีดีซี NASOL - TABS TDC 2A 230/2544
772 นาซอล ยาพ่นจมูก NASOL NEBULISER 2A 646/2528
773 นาซิเฟด NASIFED 2A 90/2540
774 นาซิเฟด ไซรับ NASIFED SYRUP 2A 81/2540
775 นานอน NANONE 2A 96/2551
776 นานาเพรด ครีม NANAPRED CREAM 2A 674/2528
777 นานาเฟด เม็ด NANAFED TABLETS 2A 187/2543
778 นานาเฟด ไซรัป NANAFED SYRUP 2A 188/2543
779 นาบีแซค NABESAC 2A 25/2545
780 นาบีแซค NABESAC 2A 118/2539
781 นาบีแซค NABESAC 2A 162/2553
782 นาบีแซค NABESAC 2A 15/2554
783 นาลีน NALINE 2A 400/2528
784 นาเซด NASED 2A 116/2553
785 นาเซด NASED 2A 114/2553
786 นาเซ็ด ซัยรัป NASED SYRUP 2A 69/2543
787 นาเพค แคปซูล NAPEX CAPSULES 2A 48/2533
788 นาแทป ชนิดเม็ด NARTAP TABLET 2A 102/2539
789 นาแทป อีลิคเซอร์ NARTAP ELIXIR 2A 80/2539
790 นาโชลิน NASOLIN 2A 23/2533
791 นาโซลิน พี.แอล. NASOLIN P.L. 2A 73/2554
792 นาโซลิน พี.แอล. NASOLIN P.L. 2A 90/2554
793 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 128/2553
794 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 129/2553
795 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 130/2533
796 นาโซเทน ไซรัป NASOTANE SYRUP 2A 197/2543
797 นาโซเฟด NASOFED 2A 70/2554
798 นาโซเรสท์ ชนิดน้ำเชื่อม NASOREST SYRUP 2A 373/2532
799 นาโซเรสท์ ชนิดเม็ด NASOREST TABLET 2A 14/2530
800 นาโซเรสท์เป็คทอแรนท์ NASOREST EXPECTORANT 2A 166/2532
801 นาโซแท็ป NASOTAPP 2A 164/2541
802 นาโซแท็ป ชนิดเม็ด NASOTAPP TABLET 2A 211/2541
803 นาโยซาล NAJOSAL 2A 176/2527
804 นิด้า-คอป ไซรัป NIDA-COUGH SYRUP 2A 96/2553
805 นิวตาเจน NEWTAGEN 2A 125/2539
806 นิวติเฟด NEUTIFED 2A 160/2551
807 นิวรากอน-บี NEURAGON-B 2A 1036/2527
808 นิวรากอน-เอ NEURAGON- A 2A 230/2528
809 นิววีรีน NEWILRENE 2A 107/2536
810 นิวเด็กซ์ NEWDEX 2A 10/2531
811 นิวเยล เม็ด NEW GEL TABLET 2A 1182/2527
812 นิวโค-บี อินเจ็คชั่น NEUCO-B INJECTION 2A 93/2541
813 นิวโรฟอส ชนิดฉีด NEUROPHOSE 2A 79/2541
814 นิวโรเบียน NEUROBION 2A 30/2535
815 นิสติน NYSTIN 2A 687/2530
816 นีโอ-บีตาโซน NEO-BETASONE 2A 156/2529
817 นีโอ-อ๊อฟตัล หยอดตาและหู NEO-OPTAL EYE-EAR DROPS 2A 633/2531
818 นีโอซาน NEOSAN 2A 126/2539
819 นีโอซีน NEOZINE EYE DROPS(STERILE) 2A 159/2526
820 นีโอซ่า NEOZA 2A 114/2534
821 นีโอเดค NEODEC 2A 63/2531
822 นีโอเดค ชนิดหยด NEODEC DROPS 2A 376/2529
823 นีโอเด๊กซ์ ครีม NEODEX CREAM 2A 377/2531
824 นีโอเบท ครีม NEOBET CREAM 2A 613/2530
825 นีโอเพรด ครีม NEOPRED CREAM 2A 672/2528
826 นีโอเสค NEOSEC 2A 162/2543
827 นีโอเสค NEOSEC 2A 153/2534
828 นีโอโคเฟ็น NEOCOPHEN 2A 82/2547
829 นูคอฟ NOOCOF 2A 148/2533
830 นูคอล NUCOL 2A 122/2550
831 นูซิค NUSIC 2A 24/2540
832 นูตาโคล NUTACOLD 2A 46/2547
833 นูทริม NOOTRIM 2A 574/2531
834 นูทริม ซัสเพนชั่น NOOTRIM SUSPENSION 2A 39/2532
835 นูทริม-โอ NOOTRIM-O 2A 570/2531
836 นูราสิค NURASIC 2A 64/2539
837 นูราสิค NURASIC 2A 117/2533
838 นูวิท ชนิดฉีด NUVIT INJECTION 2A 289/2530
839 นูโคลด์ NOOCOLD 2A 129/2532
840 นูโร-บี NEURO-B 2A 211/2533
841 นูโอซิค NUOSIC 2A 82/2545
842 นูโอมิ่น NUOMIN 2A 58/2540
843 นูโอสิค NUOSIC 2A 83/2545
844 นูโอสิค NUOSIC 2A 91/2554
845 น็อกราซิน - ที 0.1% NOXRAXIN - T 0.1% 2A 22/2549
846 น็อกราซิน - ที 0.2% NOXRAXIN - T 0.2% 2A 23/2549
847 บรองคิล BRONCHIL 2A 56/2526
848 บรองเซท เอกซเปคตอแรนท์ BRONCET EXPECTORANT 2A 103/2548
849 บรองเพค-ดี BRONPECT - D TABLETS 2A 233/2540
850 บรองโคดีล ไซรับ BRONCHODIL SYRUP 2A 284/2528
851 บรองโคนิล เอ๊กซ์เปคตอแรนท์ BRONCHONYL EXPECTORANT TABLETS 2A 840/2529
852 บรองโคนิ่ว ไซรัป BRONCHONYL SYRUP 2A 586/2529
853 บรองโคลิคซ์ เอ๊กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCOLIX EXPECTORANT 2A 235/2541
854 บรองโคเพรคซ์ BRONCHOPREX 2A 746/2530
855 บรองโคเพรคซ์ เอกซ์เป๊คโทแรนท์ BRONCHOPREX EXPECTORANT 2A 188/2529
856 บรองโคแลค เอ็กซ์เพคทอแรนท์ BRONCHOLAC EXPECTORANT 2A 39/2545
857 บรอนซาดริล BRONSADRYL 2A 7/2532
858 บรอนดี้ ไซรับ BRONDY SYRUP 2A 1088/2527
859 บรอนตั๊ส BRONTUS 2A 4/2526
860 บรอนลิกเชอร์ BRONLIXIR 2A 211/2530
861 บรอนเชสท์ BRONCHEST 2A 88/2526
862 บรอนเชสท์ BRONCHEST 2A 771/2527
863 บรอนแคร์ เอกซ์เปคตอแรนท์ BRONCAIRE EXPECTORANT 2A 113/2536
864 บรอนโก แทบ BRONKO TAB 2A 1189/2528
865 บรอนโคค่า เอ็กซ์เปคตอแรนท์ เม็ด BRONCOCA EXPECTORANT TABLET 2A 194/2533
866 บรอนโคค่า ไซรัพ BRONCOCA SYRUP 2A 196/2533
867 บรอนโคลีน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCHOLINE EXPECTORANT 2A 149/2542
868 บรอมซีริล ไซรัป BROMCERYL SYRUP 2A 189/2531
869 บรอมซูโน่ BROMSUNO 2A 6/2551
870 บรอมด้า ชนิดน้ำเชื่อม BROMDA SYRUP 2A 91/2545
871 บรอมทุสเซีย ไซรัป BROMTUSSIA SYRUP 2A 1120/2528
872 บรอมบีเมด BROMBEMED 2A 247/2544
873 บรอมมาวอน BROMAVON 2A 252/2528
874 บรอมมาวอน ไซรัพ BROMAVON SYRUP 2A 353/2528
875 บรอมมาเฟค BROMAFED 2A 97/2552
876 บรอมมิตอน ไซรัป BROMITON SYRUP 2A 391/2529
877 บรอมมิแทป ไซรัป BROMITAPP SYRUP 2A 749/2530
878 บรอมลามีน BROMLAMINE 2A 273/2531
879 บรอมวิท BROMVIT 2A 394/2531
880 บรอมเพด BROMPED 2A 176/2530
881 บรอมเฟด BROMFED TABLETS 2A 231/2544
882 บรอมเฟด ไซรัป BROMFED SYRUP 2A 233/2544
883 บรอมเมด BROMMED 2A 786/2529
884 บรอมโซ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BROMSO EXPECTORANT 2A 72/2542
885 บรอมโมเฟ็น-เม็ด BROMOPHEN TABLETS 2A 867/2528
886 บริสโคทิน BRISCOTIN 2A 48/2539
887 บรูโน่ BRUNO 2A 67/2550
888 บลู เลดี้-35 BLUE LADY-35 2A 42/2551
889 บอมคามอล BOMCAMOL 2A 45/2553
890 บอลติก BALTIC 2A 447/2529
891 บาคาล BACAL LOZENGES 2A 22/2535
892 บาซินา โลเซ็นต์ BASINA LOZENGE 2A 122/2543
893 บามี่ BAMY 2A 47/2546
894 บาลิน BALIN 2A 180/2526
895 บาล์มแก้ปวดจีพีโอ GPO ANALGESIC BALM 2A 121/2552
896 บาเนอร์ เม็ด BANER (TABLETS) 2A 168/2528
897 บาเนอร์ แคปซูล BANER CAPSULES 2A 362/2531
898 บาโคติ - ที BACOTI - T 2A 18/2551
899 บาโซนี่ เม็ด BASONI TABLETS 2A 41/2551
900 บาโซนี่ แคปซูล BASONI CAPSULES 2A 64/2551
901 บิลดูเรติค BILDURETIC 2A 8/2538
902 บี - เลดี้ B - LADY 2A 155/2551
903 บี คอมเพล็กซ์ ชนิดฉีด B COMPLEX INJECTION 2A 76/2546
904 บี ทรี BEE THREE 2A 18/2544
905 บี-100 คอมเพล็กซ์ B-100 COMPLEX 2A 311/2532
906 บี-คอล ไซรัป BEE - COL - SYRUP 2A 523/2527
907 บี.ทริม B. TRIM 2A 151/2543
908 บี.ทริม ฟอร์เต้ B. TRIM FORTE 2A 152/2543
909 บี.พี.พี ไซรับ B P P SYRUP 2A 448/2531
910 บี100 คอมเปล็กซ์ เอช.ซี. B100 COMPLEX H.C.