รูปแบบของยา-SYRUP มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 - RHINITAP 2A 183/2544
2 - SP - FED SYRUP 2A 152/2544
3 - MULTILIM SYRUP 2A 197/2532
4 - BENYLIN (COUGH SYRUP) 2A 214/2542
5 - K.B.GIN SYRUP 2A 81/2545
6 - K.B. FEDAMOL 2A 80/2545
7 - BENDY COUGH SYRUP 2A 96/2545
8 - DIPHENDRYL EXPECTORANT 2A 843/2529
9 - K.B. SYRUP 2A 39/2546
10 - ROBITUSSIN CHESTY COUGH & NASAL CONGESTION PE 2A 5/2554
11 - K.B. SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 89/2546
12 - FERRO - BC SYRUP 2A 136/2546
13 - MEXY SYRUP 2A 30/2547
14 - FAFED SYRUP 2A 62/2547
15 - S.B. COUGH MIXTURE 2A 91/2547
16 - SANODRYL EXPECTORANT 2A 93/2547
17 - ROBITUSSIN DM 2A 3/2554
18 - APRACUR KIDS 2A 100/2547
19 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2548
20 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2551
21 - DITAP SYRUP 2A 457/2530
22 - MULTI-VITAMIN SYRUP 2A 1115/2528
23 - SINUFEN SYRUP 2A 19/2534
24 - ROMILAR EXPECTORANS 2A 50/2553
25 - PANAGIN - A SYRUP 2A 55/2542
26 - OCEAN GOLD COD LIVER OIL WITH MULTIVITAMIN 2A 23/2552
27 - UNICOF KIDS 2A 142/2551
28 - CERATUSSIN SYRUP 2A 17/2530
29 - DEXSIN-A SYRUP 2A 70/2528
30 9 วิตามิน ซีรัพ 9 VITAMIN SYRUP 2A 145/2530
31 กูส-เฟน GOOSE-PHEN 2A 117/2550
32 คลอซีมอล ไซรัป CHLORCEMOL SYRUP 2A 815/2527
33 คลอพาเด็กซ์ CHLORPADEX 2A 6/2549
34 คลอลีเอท เอ๊กซ์เป๊กตอรานท์ CHLORLEATE EXPECTORANT 2A 41/2546
35 คลอฮีส คอฟ ไซรัป CHLORHIST COUGH SYRUP 2A 205/2530
36 คลอฮีส เบบี้คอฟ ไซรัป CHLORHIST BABY COUGH SYRUP 2A 204/2530
37 คลอไพริมีน น้ำเชื่อม CHLORPYRIMINE SYRUP 2A 396/2529
38 คลินาดริล ไซรัป CLINADRYL SYRUP 2A 122/2540
39 คลินิแท็พ ไซรัพ CLINITAPP SYRUP 2A 269/2540
40 ควาลิตั้น QUALITON 2A 381/2532
41 คอนซินัท ไซรับ CONSINUT SYRUP 2A 68/2544
42 คอนฮิส ไซรัพ CONHIST SYRUP 2A 992/2527
43 คอนฮีส-เอ็ม ไซรัป CONHIST-M SYRUP 2A 80/2538
44 คอนเอด ไซรัป CONAID SYRUP 2A 713/2530
45 คอฟ ดี.เอส COUGH D.S. 2A 373/2531
46 คอฟบรอน COFBRON 2A 87/2536
47 คอฟเมด KOFMED 2A 165/2534
48 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 203/2534
49 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 61/2546
50 คอมบิค 33 COMBIC 33 2A 208/2534
51 คอมฟี่ ซีรัป COMFY SYRUP 2A 675/2528
52 คอมมิค ไซรับ COMMIC SYRUP 2A 328/2527
53 คอมมิค คอมเปาวด์ COMMIC COMPOUND 2A 734/2528
54 คัพ - โค ไซรัพ CUP-CO SYRUP 2A 80/2535
55 คาซิดริล ไซรับ CASIDRYL SYRUP 2A 147/2542
56 คิตตี้เฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม KITTIFED SYRUP 2A 63/2542
57 คิวลีน ซัยรัป QULINE SYRUP 2A 254/2541
58 คูลบาย ด๊อฟ ไซรับ COOLBY COUGH SYRUP 2A 478/2531
59 คูโก้ COUGO SYRUP 2A 287/2527
60 ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป COX MUTIVIT SYRUP 2A 192/2530
61 ค๊อฟนาดริล เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COUGHNADRYL EXPECTORANT 2A 1175/2528
62 จูวิต้า JUVITA 2A 100/2544
63 จูเวนทูส JUVENTUS 2A 81/2536
64 ซอพโก้ ZOPCO 2A 51/2529
65 ซัลมอล เอกซ์เปคตอแรนท์ SALMOL EXPECTORANT 2A 71/2529
66 ซัลโคซิน ชนิดน้ำเชื่อม SALCOXIN SYRUP 2A 57/2542
67 ซาบูมอล เอกซ์ SABUMOL EX 2A 58/2554
68 ซาราโคดิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ SARACODINE EXPECTORANT 2A 72/2545
69 ซาลบู เอกซ์เพคตอแรนต์ SALBU EXPECTORANT 2A 237/2541
70 ซินไวมิน ไลซิน ไซรัป SINVIMIN LYSINE SYRUP 2A 1069/2528
71 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 110/2538
72 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 77/2548
73 ซิลทุสซิน SILTUSSIN 2A 71/2546
74 ซี - คอฟ ไซรับ C - KOUGH SYRUP 2A 66/2549
75 ซี - มอล ไซรับ C - MOL SYRUP 2A 36/2546
76 ซี.พี.เอ็ม.เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ C.P.M. EXPECT SYRUP 2A 102/2536
77 ซีคอล ไซรัป CECOL SYRUP 2A 191/2542
78 ซีดริลคัพ ไซรัพ CEDRYL COUGH SYRUP 2A 158/2540
79 ซีนโอวิท SYN-O-VITS 2A 299/2531
80 ซีมอลโคล ไซรัพ CEMOLCOLD SYRUP 2A 554/2531
81 ซีโต้คอล ดี SETOCOL D 2A 650/2528
82 ซีโนคอฟ ไซรับ SINOCOUGH SYRUP 2A 134/2543
83 ซีโนเฟด ไซรับ SINOFED SYRUP 2A 193/2534
84 ซูซิน อีลิคเซอร์ SEUSIN ELIXIR 2A 347/2531
85 ซูบิล XUBIL 2A 57/2550
86 ซูฟีดรีน ไซรัป SUPHEDRINE SYRUP 2A 307/2527
87 ซูลิดีน - ซีพี พลัส พาราเซตามอล SULIDINE - CP PLUS PARACETAMOL 2A 142/2553
88 ซูลิดีน ไซรัป SULIDINE SYRUP 2A 88/2529
89 ซูเดกซ์ - ไลท์ ไซรัป SUDEX - LIGHT SYRUP 2A 86/2549
90 ซูเฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม SUFED SYRUP 2A 74/2536
91 ซูเฮกซีน SUHEXINE 2A 251/2543
92 ซูโดทุสซิน PSEUDOTUSSIN 2A 82/2554
93 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 144/2551
94 ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม DATISSIN SYRUP 2A 193/2543
95 ดามิเนทเอ็กซ์เป็คตอแรนท์ DAMINATE EXPECTORANT 2A 401/2530
96 ดาสทูซิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ DASTUSIN EXPECTORANT 2A 13/2530
97 ดิวโคไลท์ DUCOLYTE 2A 280/2544
98 ดีคอฟ ไซรัป DECOF SYRUP 2A 12/2537
99 ดีคอร์ซอน DECORSON SYRUP 2A 315/2527
100 ดีคอล ไซรัป DECOL SYRUP 2A 958/2527
101 ดีคอลเฟ็ดชนิดน้ำ DECOLFED SYRUP 2A 41/2526
102 ดีนาคัฟ ไซรัพ DENACOUGH SYRUP 2A 1117/2528
103 ดีมัค-เอ็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม DEMUC-EX SYRUP 2A 10/2552
104 ดีรามอล คิดส์ ไซรัป DERAMOL KIDS SYRUP 2A 53/2550
105 ดีฮีสแท็ป DEHISTAPP 2A 71/2543
106 ดีเฟอร์ลิน ชนิดหยด DEFURLIN DROPS 2A 333/2532
107 ดีโซเฟน(สำหรับเด็ก) DESOPHEN(FOR CHILDREN) 2A 776/2530
108 ดูทรอส - พี200 DUTROSS - P200 2A 91/2543
109 ดูทรอส ดีเอ็ม คิดส์ DUTROSS DM KIDS 2A 157/2553
110 ทริปโป TRIPO 2A 467/2531
111 ทริพเพิล ดร็อพ ชนิดหยด TRIPLE DROPS 2A 144/2543
112 ทัสสเป็ค ไซรัป TUSSPEC SYRUP 2A 374/2532
113 ทิดดี้ TIDDY 2A 114/2538
114 ทิปทอป ไซรัป TIPTOP SYRUP 2A 229/2532
115 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 968/2528
116 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 9/2545
117 ที-นาดิน T-NADIN 2A 42/2554
118 ที.เอ็ม.คอฟ ไซรัป T.M. COUGH SYRUP 2A 252/2544
119 ที.แมน ค๊อฟ ไซรับ T.MAN COUGH SYRUP 2A 59/2536
120 ทูสิ แลน-พีซี TUSILAN-PC 2A 132/2532
121 ธีโอเด็ก อีลิกเซอร์ THEODEX ELIXIR 2A 1097/2529
122 นอราโคลด์ ไซรัพ NORACOLD SYRUP 2A 616/2527
123 นอร์ตัน NORTON 2A 152/2531
124 นอร์เฟด NORFED 2A 375/2532
125 นอสทริเล็ต (ชนิดน้ำเชื่อม) NOSTRILET (SYRUP) 2A 94/2542
126 นาซิเฟด ไซรับ NASIFED SYRUP 2A 81/2540
127 นานาคิด NANAKID 2A 740/2528
128 นานาเฟด ไซรัป NANAFED SYRUP 2A 188/2543
129 นาเซ็ด ซัยรัป NASED SYRUP 2A 69/2543
130 นาโซลิน พี.แอล. NASOLIN P.L. 2A 90/2554
131 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 128/2553
132 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 129/2553
133 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 130/2533
134 นาโซเทน ไซรัป NASOTANE SYRUP 2A 197/2543
135 นาโซเรสท์ ชนิดน้ำเชื่อม NASOREST SYRUP 2A 373/2532
136 นาโซเรสท์เป็คทอแรนท์ NASOREST EXPECTORANT 2A 166/2532
137 นิด้า-คอป ไซรัป NIDA-COUGH SYRUP 2A 96/2553
138 นิว โอ โทน NEW O TONE 2A 308/2528
139 นิวตริวิท NEUTRIVIT 2A 301/2531
140 นิววีรีน NEWILRENE 2A 107/2536
141 นิวโตรเปล๊กซ์ น้ำเชื่อม NUTROPLEX LIQUID 2A 704/2529
142 นิวโตรเปล๊กซ์ น้ำเชื่อม (ผสมเหล็ก และไลซีน) NUTROPLEX LIQUID (WITH IRON AND LYSINE) 2A 136/2541
143 นิวโตรเปล๊กซ์ แอลอี NUTROPLEX LE LIQUID 2A 12/2554
144 นีโอเดค ชนิดหยด NEODEC DROPS 2A 376/2529
145 นูคอฟ NOOCOF 2A 148/2533
146 นูคอล NUCOL 2A 122/2550
147 บรองคิล BRONCHIL 2A 56/2526
148 บรองเซท เอกซเปคตอแรนท์ BRONCET EXPECTORANT 2A 103/2548
149 บรองโคดีล ไซรับ BRONCHODIL SYRUP 2A 284/2528
150 บรองโคนิ่ว ไซรัป BRONCHONYL SYRUP 2A 586/2529
151 บรองโคลิคซ์ เอ๊กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCOLIX EXPECTORANT 2A 235/2541
152 บรองโคเพรคซ์ BRONCHOPREX 2A 746/2530
153 บรอนซาดริล BRONSADRYL 2A 7/2532
154 บรอนดี้ ไซรับ BRONDY SYRUP 2A 1088/2527
155 บรอนตั๊ส BRONTUS 2A 4/2526
156 บรอนแคร์ เอกซ์เปคตอแรนท์ BRONCAIRE EXPECTORANT 2A 113/2536
157 บรอนโคค่า ไซรัพ BRONCOCA SYRUP 2A 196/2533
158 บรอนโคลีน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCHOLINE EXPECTORANT 2A 149/2542
159 บรอมซีริล ไซรัป BROMCERYL SYRUP 2A 189/2531
160 บรอมซูโน่ BROMSUNO 2A 6/2551
161 บรอมด้า ชนิดน้ำเชื่อม BROMDA SYRUP 2A 91/2545
162 บรอมทุสเซีย ไซรัป BROMTUSSIA SYRUP 2A 1120/2528
163 บรอมมาวอน ไซรัพ BROMAVON SYRUP 2A 353/2528
164 บรอมมิตอน ไซรัป BROMITON SYRUP 2A 391/2529
165 บรอมมิแทป ไซรัป BROMITAPP SYRUP 2A 749/2530
166 บรอมเพด BROMPED 2A 176/2530
167 บรอมเฟด ไซรัป BROMFED SYRUP 2A 233/2544
168 บรอมเมด BROMMED 2A 786/2529
169 บรอมโซ - เอ็กซ์ BROMSO - EX 2A 54/2543
170 บรอมโซ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BROMSO EXPECTORANT 2A 72/2542
171 บอดิวิติน BODIVITIN SYRUP 2A 129/2526
172 บี-คอล ไซรัป BEE - COL - SYRUP 2A 523/2527
173 บี.พี.พี ไซรับ B P P SYRUP 2A 448/2531
174 บี.เอช.ไวต้า. B.H.VITA 2A 135/2534
175 บีคอม พีไวโก้ ดี - 2A 135/2536
176 บีทูซซิน BETUSSIN 2A 1206/2528
177 บีนิล เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ BENYL EXPECT SYRUP 2A 68/2553
178 บีนิล เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ BENYL EXPECT SYRUP 2A 247/2543
179 บีพีโน ไซรัป BEPENO SYRUP 2A 259/2532
180 บีพีโน่-จี ไซรัป BEPENO-G SYRUP 2A 772/2528
181 บีมาดรีล ไซรับ BEMADRYL SYRUP 2A 194/2528
182 บีเทน BETAN EXPECTORANT 2A 93/2531
183 บีเฟนดริล BEPHENDRYL 2A 232/2541
184 บู๊ทส์ วิตามินรวม ชนิดน้ำเชื่อม BOOTS MULTIVITAMIN SYRUP 2A 95/2552
185 ป๊อปปี้ ไซรัป POPY SYRUP 2A 32/2552
186 พอนเจน PONGEN 2A 885/2530
187 พาดริล PHADRYL 2A 35/2540
188 พาตาร์ทิม ไซรัป PATARTIM PAEDIATRIC SYRUP 2A 828/2528
189 พาตาร์วิท ไซรัป PATARVIT SYRUP 2A 189/2533
190 พาราซิน ไซรัป PARACIN SYRUP 2A 2/2526
191 พาราฮิสท์ PARAHIST 2A 641/2527
192 พาราโคล-เด๊กซ์ PARACOL-DEX 2A 71/2551
193 พาร์ดอน ซี.ดี. น้ำเชื่อม PARDON C.D. SYRUP 2A 934/2529
194 พาร์ดอน-ซีดี น้ำเชื่อม PARDON -CD SYRUP 2A 857/2530
195 พาร์โก้ - ดี ไซร์บ PARCO-D SYRUP 2A 74/2535
196 พาสทินา ไซรัป PASTINA SYRUP 2A 20/2551
197 พาสทินา ไซรัป PASTINA SYRUP 2A 19/2551
198 พาเมด ไซรับ PAMED SYRUP 2A 305/2531
199 พาแร๊กซ์ ไซรับ PARAX SYRUP 2A 925/2530
200 พี.ดี.กัฟ-เอ81 P.D.GOUGH-A 81 2A 129/2536
201 พีเดีย-คอล ไซรัพ PEDIA - COL SYRUP 2A 590/2528
202 ฟรอสซี่ ไซรับ FROSSY SYRUP 2A 549/2531
203 ฟอร์โคล ไซรัป FORKOLE SYRUP 2A 422/2531
204 ฟาร์ทุสซิน - ดีเอ็ม FARTUSSIN - DM 2A 78/2548
205 ฟาร์โคลด์ ชนิดน้ำเชื่อม PHARCOLD SYRUP 2A 39/2533
206 ฟาโรตัส ไซรัพ PHARO-TUS SYRUP 2A 1202/2529
207 ฟิดดี้ ไซรัป FIDDY SYRUP. 2A 37/2535
208 ฟีคอฟ ไซรัป FECOUGH SYRUP 2A 1150/2529
209 ฟีคอล ไซรัป FECOL SYRUP 2A 1089/2529
210 ฟีน่อน FENON 2A 145/2553
211 ฟีฟ่าไซรัป FE-FA SYRUP 2A 109/2531
212 ฟีฮาดิล FEHADYL 2A 94/2554
213 มอร์วิท MORVIT 2A 905/2530
214 มัลติ-รี-เอฟ MULTI-V-F 2A 1062/2528
215 มัลติจิว MULTICHEW 2A 803/2529
216 มัลติวิตามิน ไซรับ MULTIVITAMIN SYRUP 2A 445/2529
217 มัลติวิตามินไซรัป MULTIVITAMIN SYRUP 2A 691/2530
218 มัลติไวตามิน ไซรัป MULTIVITAMIN SYRUP 2A 19/2531
219 มายคอล (ชนิดน้ำเชื่อม) MYCOL (SYRUP) 2A 130/2546
220 มาโซลิน MAZOLINE 2A 124/2552
221 มาโนคอล ไซรัป MANOCOL SYRUP 2A 647/2528
222 มาโนมัลติวิต ไซรัป MANOMULTIVIT SYRUP 2A 137/2536
223 มาโนโปรวิต ไซรับ MANOPROVIT SYRUP 2A 149/2533
224 มินค้อป MIN COUGH 2A 300/2528
225 มินรา MINRA 2A 198/2533
226 มินรา MINRA 2A 113/2553
227 มินรา MINRA 2A 149/2543
228 มินรา MINRA 2A 7/2553
229 มิลา - แอสม่า MILA - ASMA 2A 45/2549
230 มิลา-โคเลท ค็อฟ เอ็กซ์เป็กทอแร้นท์ MILA-COLATE COUGH EXPECTORANT 2A 284/2530
231 มิลาน-ค้อฟ ไซรัป MILAN-COUGH SYRUP 2A 209/2530
232 มิลายิ่น ไซรัป MILAGIN-SYRUP 2A 356/2530
233 มิลาเฟ็ด ไซรัป MILAFED SYRUP 2A 773/2528
234 มิวทัส ไซรัป MUTUSS SYRUP 2A 100/2540
235 มิวโคแลนท์ ไซรัพ MUCOLANTO SYRUP 2A 142/2541
236 ยาธาตุน้ำแดงตราหนุมาน - 2A 224/2543
237 ยาน้ำเชื่อม พอนด์นามอล PONDNAMOL SYRUP 2A 67/2552
238 ยาน้ำเชื่อม พอนด์นามอล PONDNAMOL SYRUP 2A 35/2531
239 ยาน้ำเชื่อม พาราโคล PARACOL SYRUP 2A 318/2528
240 ยาน้ำเชื่อม อาร์.พี.เจน-ดี R.P.GEN-D SYRUP 2A 529/2530
241 ยาน้ำเชื่อม ฮิสคอฟ HISCOF SYRUP 2A 774/2529
242 ยาน้ำเชื่อมชินต้าเป็กท์ CHINTAPECT SYRUP 2A 103/2536
243 ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชินต้า CHINTA EXPECTORANT 2A 1166/2529
244 ยาน้ำเชื่อมใสสีฟ้า DECOF SYRUP 2A 23/2539
245 ยาน้ำเชื่อมไตรโซดีน TRISODINE SYRUP 2A 873/2530
246 ยาน้ำแก้ไอไดเพ็นนิล DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP 2A 229/2526
247 ยาน้ำแก้ไอไฮนูสซิน HINUSSIN COUGH SYRUP 2A 45/2543
248 ยาแกัไอซาลาเด็กซ์ SALADEX 2A 528/2527
249 ยาแก้ ไอ บี.เอม B.M ANTICOUGH SYRUP 2A 309/2529
250 ยาแก้หวัด เซนลุกซ์ - 2A 89/2553
251 ยาแก้ไข้เด็ก(ตรางู) BABY FEVER SYRUP 2A 602/2527
252 ยาแก้ไอ ซูเมก SUMEG COUGH SYRUP 2A 278/2541
253 ยาแก้ไอ นิวยอร์ค NEW YORK COUGH SYRUP 2A 140/2543
254 ยาแก้ไอ เบ็นนาทูซิน BENATUSSIN COUGH SYRUP 2A 520/2529
255 ยาแก้ไอ โกไลแอธ GOLIATH COUGH LINTUS 2A 40/2551
256 ยาแก้ไอ โซนาติ ZONATI LINCTUS 2A 152/2551
257 ยาแก้ไอขับเสมหะ คอมบิค COMBIC EXPECTORANT 2A 360/2532
258 ยาแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก BABY COUGH AND EXPECTORANT 2A 44/2536
259 ยาแก้ไอตราโยคีชูเพชร YOKI CHOO PET COUGH SYRUP 2A 189/2544
260 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราเสือ 11 ตัว - 2A 81/2530
261 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราเสือ 11 ตัว สูตร 2 - 2A 142/2530
262 ยาแก้ไอน้ำเชื่อมเด็ก ตราเสือดาว COUGH SYRUP 2A 886/2530
263 ยาแก้ไอสำหรับเด็ก BABY COUGH SYRUP 2A 888/2528
264 ยาแก้ไอสำหรับเด็ก BABY COUGH SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 778/2528
265 ยาแก้ไอเด็ก บี.เอม. B.M.BABY COUGH SYRUP 2A 972/2529
266 ยาแก้ไอเด็ก เอช.แอล.พี. H.L.P. BABY COUGH SYRUP 2A 8/2545
267 ยาแก้ไอเด็ก (ตรางู) - 2A 653/2529
268 ยาแก้ไอเด็กตราธง BABYCOUGH SYRUP 2A 258/2531
269 ยาแก้ไอแค็ก ไซรัป CAG SYRUP 2A 225/2533
270 ยาแก้ไอไนบีดริล ชนิดน้ำเชื่อม NYBEDRYL COUGH SYRUP 2A 89/2552
271 ยาไข้หวัดสำหรับเด็ก COLD SYRUP, PED. 2A 215/2532
272 ยาไอเด็กองุ่น BABY COUGH SYRUP 2A 77/2526
273 ยูนิคอฟ ไซรัป UNICOF SYRUP 2A 141/2551
274 ยูนิทัส UNITUSS 2A 252/2541
275 ยูนิฮีส UNIHIST 2A 265/2541
276 ยูโดเพกซ์ ไซรัป UDOPEX SYRUP 2A 119/2553
277 ยูโดเพกซ์ ไซรัป UDOPEX SYRUP 2A 118/2553
278 ราวิท ไซรัป RAVIT SYRUP 2A 169/2544
279 ลาซอยา ไซรัป LASOYA SYRUP 2A 8/2551
280 ลาซอยา ไซรัป LASOYA SYRUP 2A 9/2551
281 วี.เอส.ไซรัป V.S. SYRUP 2A 97/2536
282 วีวารีน VIVARINE 2A 46/2554
283 สกัดตับฟีฮา LIVERPHIHA 2A 376/2528
284 สตาร์โคล ไซรัป STARCOLE SYRUP 2A 14/2551
285 สปัสเด็ก SPASDEK 2A 10/2543
286 สูโคฟรีน SUDOPHRINE 2A 432/2528
287 อนามิท-เอสพี ANAMIT-SP 2A 2/2547
288 อะซีเฟน ดี.เอ. ไซรัป ACEPHEN D.A. SYRUP 2A 1019/2528
289 อะเซทต้าไพริน ซี ไซรัป ACETAPYRIN C (SYRUP) 2A 1013/2528
290 อาซาคอก ASACOG 2A 110/2536
291 อาราคาฟ ARACAF 2A 119/2539
292 อาร์.พี.เจน ไซรัป R.P.GEN SYRUP 2A 306/2530
293 อาร์.พี.เจน-พี ไซรัป R.P. GEN-P SYRUP 2A 56/2546
294 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1125/2529
295 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1127/2529
296 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1126/2529
297 อาโซเฟด ไซรับ ASOFED SYRUP 2A 132/2550
298 อีวาดิล EWADYL 2A 114/2543
299 ฮันนี่วิท ไซรับ HONEYVIT SYRUP 2A 673/2528
300 ฮีสซิเฟด (ไซรัพ) HISCIFED (SYRUP) 2A 59/2546
301 ฮีสตราดริล HISTADRYL 2A 132/2536
302 ฮีสตาทูสซิน ไซรัป HISTA-TUSSIN SYRUP 2A 642/2530
303 ฮีสทอป น้ำเชื่อม HISTOP SYRUP 2A 276/2530
304 ฮีสทิล ไซรับ HISTYL SYRUP 2A 138/2553
305 เคนตามอล KENTAMOL 2A 924/2530
306 เคนยา-ไอ ซีรัพ KENYA-I SYRUP 2A 739/2530
307 เซตาเฟน ไซรัป CETAPHEN SYRUP 2A 829/2530
308 เซอร์โววิท ไซรัป SERVOVIT SYRUP 2A 454/2530
309 เดปโกไซรัป DEPCO SYRUP 2A 15/2533
310 เดร็กซ์โตร ค็อฟ ไซรัป DEXTRO COUGH SYRUP 2A 61/2532
311 เด็กซ์คอฟ DEXCOF 2A 257/2531
312 เด็กซ์ทรานีล ไซรัป DEXTRANYL SYRUP 2A 500/2528
313 เด็กซ์โคล DEXCOLD 2A 565/2530
314 เด๊กซ์คลอเฟน ไซรัป DEXCHLOPHEN SYRUP 2A 75/2542
315 เด๊กซ์คลอเฟน ไซรัป DEXCHLOPHEN SYRUP 2A 263/2544
316 เด๊กซ์พาคอล ไซรัป DEXPACOL SYRUP 2A 175/2543
317 เด๊กเซอร์ริล พลัส ชนิดน้ำเชื่อม DEXCERYL PLUS SYRUP 2A 61/2551
318 เด๊กโซเฟน ซีรัพ DEXOPHEN SYRUP 2A 90/2529
319 เทอบิวตาลิน เอกเปกตอแรนท์ TERBUTALINE EXPECTORANT 2A 355/2531
320 เทอบูซิน เอกซเปคตอแรนท์ TERBUSIN EXPECTORANT 2A 48/2541
321 เทอบูตอน เอ็กเป็กตอแร้น TERBUTON EXPECTORANT 2A 50/2536
322 เทอบูล่า เอ็กซ์เป็คทอแร้น TERBULA EXPECTORANT 2A 18/2547
323 เทอมาลิน เอกซ์เปคตอแรนท์ TERMALIN EXPECTORANT. 2A 77/2536
324 เทอร์บู เอกซ์เปอตอแรนท์ TERBU EXPECTOBANT 2A 15/2537
325 เทอร์บู เอ็กซ์เป็กทอแรนท์ TERBU EXPECTORANT 2A 207/2544
326 เทอร์บูทีน-จี TERBUTHINE-G 2A 524/2529
327 เทอลีน เอกซ์เปกตอแรนท์ TERLINE(R) EXPECTORANT 2A 123/2535
328 เบดิด-คัพ ไซรัป MEDIC-COUGH SYRUP 2A 649/2528
329 เบนนาซิดิน ชนิดน้ำ BENACIDIN SYRUP 2A 82/2533
330 เบนสัน BENSON 2A 316/2532
331 เบนาคอฟ - เอดี BENACOF - AD 2A 22/2543
332 เบนาดริล (เอ็กซ์เป็คทอแรนท์) BENADRYL (EXPECTORANT) 2A 96/2540
333 เบนาดริล ดีคอนเจสแตนท์ BENADRYL DECONGESTANT 2A 3/2540
334 เบนาดริล ดีคอนเจสแตนท์ BENADRYL DECONGESTANT 2A 3/2553
335 เบนาดริล ดีเอ็มพี BENADRYL DMP 2A 59/2540
336 เบนโคซิน BENCOCIN 2A 38/2541
337 เบบีวิท ไซรัป BABIVIT SYRUP 2A 55/2544
338 เบบี้ คอฟ ไซรัพ BABY COUGH SYRUP 2A 978/2527
339 เบบี้โรต้า แก้ไอเด็ก BABY'S ROTA COUGH SYRUP(WITH ANTIHISTAMINE) 2A 223/2529
340 เบอร์โคลมีน ไซรัป BERCLOMINE SYRUP 2A 255/2530
341 เบเฟ็ด-ไซรัป BAFED-SYRUP 2A 755/2530
342 เบ็นค๊อพ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BENCOUGH EXPECTORANT 2A 124/2532
343 เปอริวิต PERIVIT 2A 37/2533
344 เปอริวิต แอล 300 PERIVIT L 300 2A 137/2534
345 เฟดดิก ไซรับ FEDDIC SYRUP 2A 27/2544
346 เฟนนาซิล FENASYL 2A 560/2530
347 เฟนนิรามอน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ PHENIRAMON EXPECTORANT 2A 5/2554
348 เฟนแดร็กซ์ FENDRAX 2A 732/2529
349 เฟลม-เอ็กซ์ ดรายคอฟ FLEM-X DRY COUGH 2A 13/2553
350 เฟลมเม็กซ์ไนท์ FLEMEX NITE 2A 1/2553
351 เมดคอฟ MEDCOF 2A 535/2531
352 เมดดี้ ไซรัป MEDDY SYRUP 2A 288/2541
353 เมดิคไซรัป MEDIC SYRUP 2A 424/2530
354 เมดิเฟด ไซรัพ MEDIFED SYRUP 2A 200/2541
355 เมทุสแซน METUSSAN 2A 188/2531
356 เมอซีดิน ไซรัพ MERCEDIN SYRUP 2A 609/2529
357 เม๊ทซาพริม ไซรัป METXAPRIM SYRUP 2A 669/2528
358 เรสแพน เอกซเปคตอแรนท์ RESPAN EXPECTARANT 2A 41/2536
359 เลฟริน ไซรับ LEFFRIN SYRUP 2A 21/2537
360 เอ-บีท้อป A-BETOP 2A 1065/2529
361 เอส-ทุสซิน ไซรับ S- TUSSIN SYRUP 2A 6/2539
362 เอส.พี.ไซรับ S.P. SYRUP 2A 141/2536
363 เอส.พีไซรัป S.P.SYRUP 2A 127/2536
364 เออวา EWA 2A 33/2552
365 เออวีรา IRVIRA 2A 106/2548
366 เอเซียบรอน ไซรัป ASIABRON SYRUP 2A 241/2528
367 เอเซียแท็ป ชนิดหยดสำหรับทารก ASIATAPP INFANT DROPS 2A 700/2528
368 เอเซียแท็ป อีลิกเซอร์ ASIATAPP ELIXIR 2A 425/2528
369 เอ็ม ดี เอ็กซ์เป็คตอแรนท์ MD. EXPECTORANT 2A 206/2528
370 เอ็ม ดี-ค๊อฟ MD-COUGH 2A 51/2547
371 เอ็ม-นาดิน M-NADIN 2A 28/2552
372 เอ๊กซ์พีแรน EXPIRAN 2A 248/2527
373 เฮโม-วิต คิดส์ HAEMO-VIT KIDS 2A 16/2552
374 เฮโม-วิต ไซรัป HAEMO-VIT SYRUP 2A 1013/2529
375 เฮโมนิค ไซรัป HEMONIC SYRUP 2A 667/2530
376 แคลไวฟอร์ + บี12 ไซรัป CALRIFOR + B12 SYRUP 2A 1061/2528
377 แพคซิเฟค น้ำเชื่อม PACIFED SYRUP 2A 112/2538
378 แพนทาคอน PANTACON 2A 130/2552
379 แพ็บรอน ค๊อฟ PABRON COUGH 2A 183/2548
380 แพ็บรอน ค๊อฟ (คิดส์) PABRON COUGH (KIDS) 2A 184/2548
381 แพ็บรอน เรสพี PABRON RESPI 2A 52/2551
382 แพ็บรอน เอสเอ็น PABRON SN 2A 42/2550
383 แม็คดิล MCDYL 2A 117/2551
384 แอคติล ACTIL 2A 111/2543
385 แอชมอล เอกซเปคตอแรนท์ ASMOL EXPECTORANT 2A 25/2537
386 แอนทุสเซีย ไซรัป ANTUSSIA SYRUP 2A 295/2527
387 แอนทูซ ไซรับ ANTUST SYRUP 2A 569/2527
388 แอลทรูแซน ยาน้ำแก้ไอ ALTRUSAN COUGH SYRUP 2A 123/2543
389 แอสซิน ไซรัป ASCIN SYRUP 2A 392/2529
390 แอสนิล ASTHNYL 2A 25/2542
391 แอสมา เอ็กซ์เพคทอแรนท์ AZMA EXPECTORANT 2A 93/2552
392 แอสมาลีน เอ็กซเปคตอแรนท์ ASMALINE EXPECTORANT 2A 253/2541
393 แอสมาเซี่ยน เอ็กซ์เป็กซ์ ตอแรนท์ ไซรัป ASTHMASIAN EXPECTORANT SYRUP 2A 24/2536
394 แอสโมลิน เอ็กซ์เป็คตอแรนท์ ASTHMOLIN EXPECTORANT 2A 159/2538
395 แอ็คติเพล็ก ไซรัป ACTIPLEX SYRUP 2A 201/2544
396 โค-พี.มอล CO-P.MOL 2A 798/2528
397 โคคอฟ ไซรับ KOKOF SYRUP 2A 69/2553
398 โคดริล เอ็กซ์เบ็คทอเรนท์ CODRYL EXPECTORANT 2A 149/2532
399 โคทัสซิน ไซรับ COTUSSIN SYRUP 2A 177/2536
400 โคน่า KONA 2A 144/2532
401 โคมิก ไซรัป COMIX SYRUP 2A 794/2527
402 โคริดอน น้ำเชื่อม CORIDON SYRUP 2A 863/2527
403 โครีโตน ซีรัพ เอ็กซ์เป็กตอแรนท์ CORITON SYRUP EXPECTORANT 2A 186/2527
404 โคล-เอด ไซรัป COLD-AID SYRUP 2A 1/2554
405 โคลกอน ไซรับ COLGON SYRUP 2A 453/2531
406 โคลดานิล COLDANYL 2A 287/2541
407 โคลดี้ COLDY 2A 870/2527
408 โคลด์-เด็กซ์ COLD-DEX 2A 93/2530
409 โคลมิน ชนิดน้ำเชื่อม COLMIN SYRUP 2A 361/2529
410 โคลาทุซ COLATUS 2A 228/2532
411 โคลิดิน น้ำเชื่อม COLIDIN-SYRUP 2A 121/2541
412 โคลิดีน ไซรัป COLIDINE SYRUP 2A 8/2543
413 โคลเดท น้ำเชื่อม COLDATE SYRUP 2A 81/2531
414 โคลเนี่ยม CLONIUM 2A 11/2539
415 โคลแอน CLOTON 2A 63/2534
416 โคลโดเชี่ยน ไซรับ COLDOSIAN SYRUP 2A 104/2529
417 โคล์ดเมด พีดีอาตริค ไซรัป COLDMED PEDIATRIC SYRUP 2A 281/2530
418 โคฮิสตาน ชนิดขับเสมหะ COHISTAN EXPECTORANT 2A 332/2532
419 โคแทป เอ็กซ์เปคทอแรนท์ COTAPP EXPECTORANT 2A 191/2540
420 โคโซแตน เอ็กเป๊กโตแรน COSOTAN EXPECTORANT 2A 1099/2529
421 โซนาลินทุส ZONALINTUS 2A 5/2550
422 โตโต้ ไซรัป TOTO SYRUP 2A 204/2533
423 โทพามีน TOPAMINE 2A 67/2537
424 โทโคดิล เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ TOCODYL EXPECTORANT 2A 98/2550
425 โนซีแด็นท์ ไซรับ NOSEDANT SYRUP 2A 60/2549
426 โบนัน ชนิดหยด BONAN DROPS 2A 54/2551
427 โบรมีซอล BROMESOL EXPECTORANT 2A 71/2536
428 โบรมีเซพ ชนิดน้ำเชื่อม BROMESEP SYRUP 2A 104/2547
429 โบรมีเซฟ BROMESEP 2A 568/2530
430 โบรมีเซฟ เอกซ์เปคตอแรนท์ BROMESEP EXPECTORANT 2A 567/2530
431 โบลเซีย BLOSIA 2A 160/2548
432 โป-ทริม ซีรัป PO - TRIM SYRUP 2A 676/2528
433 โปรวิท PROVIT 2A 292/2530
434 โปรฮีสตร้า ไซรัป PROHISTA SYRUP 2A 800/2530
435 โปรเฟด ไซรับ PROFED SYRUP 2A 111/2552
436 โปรเฟด ไซรับ PROFED SYRUP 2A 212/2541
437 โปลิโคล ชนิดน้ำเชื่อม POLICOL SYRUP 2A 654/2528
438 โพนี่ ไซรับ PONY SYRUP 2A 31/2538
439 โพรฟีดีน PROPHEDIN 2A 851/2527
440 โพลี เอ-ดี ไซรัพ POLY A-D SYRUP 2A 408/2531
441 โพลีดริล ค็อฟ ไซรัพ POLYDRYL COUGH SYRUP 2A 247/2540
442 โพลีดีน ไซรัพ POLYDINE SYRUP 2A 294/2532
443 โรตาซิน ไซรัป ROTACIN SYRUP 2A 612/2528
444 โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ โรต้าดริลไซรัป ROTA LABORATORIES ROTADRYL SYRUP 2A 34/2552
445 โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ โรทุซซี่ ไซรัป ROTA LABORATORIES ROTUSSI SYRUP 2A 76/2551
446 โรนาโคล RONACOL SYRUP 2A 182/2536
447 โรบิทัสซิน - พีเอส ROBITUSSIN - PS 2A 73/2545
448 โรบิทัสซิน ดีเอม ROBITUSSIN - DM 2A 146/2542
449 โรบิแม็ก ROBIMAX 2A 59/2554
450 โรมิสาร์ เอ็กซืเป๊คโตแรนส์ ROMILAR EXPECTORANTS 2A 461/2531
451 โรเมกซ์ ไซรัป ROMEX SYRUP 2A 43/2554
452 โรเยลลิน ขับเสมหะ ROYALIN EXPECTORANT 2A 49/2538
453 โรเยลลิน ขับเสมหะ ROYALIN EXPECTORANT 2A 200/2531
454 โลโล เอกซ์เปคต์ ชนิดน้ำเชื่อม LOLO EXPECT SYRUP 2A 932/2527
455 โลโล่ - บี คอมเพล็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม LOLO - B COMPLEX SYRUP 2A 265/2543
456 โลโล่-ซีดี ชนิดน้ำเชื่อม LOLO-CD SYRUP 2A 250/2528
457 โลโล่วิท ไซรัป LOLOVIT SYRUP 2A 48/2543
458 โอ - ชิน - วิต ไซรัป O - CHIN - VIT SYRUP 2A 390/2532
459 โอแฟนไซรัป OPHAN SYRUP 2A 91/2536
460 ไชล์ดีวิท CHILDYVIT 2A 144/2544
461 ไซนาดริล SINADRYL 2A 206/2542
462 ไซนูเสด น้ำเชื่อม SINUSAID SYRUP 2A 86/2528
463 ไซมีน ไซรัพ CYMINE SYRUP 2A 119/2540
464 ไซแดน SIDAN 2A 25/2554
465 ไดซีคอน ไซรับ DICYCONE SYRUP 2A 131/2535
466 ไดมาโซ ไซรัป DIMAZO SYRUP 2A 18/2538
467 ไดมีแท็ป DIMETAPP 2A 49/2541
468 ไดลาทิล เอ็กซ์เพคทอแรนท์ DILATYL EXPECTORANT 2A 224/2544
469 ไดเฟนสตาร์ ไซรัป DIPHENSTAR SYRUP 2A 175/2540
470 ไดแท็ป ชนิดหยดสำหรับทารก DITAP INFANT DROPS 2A 208/2542
471 ไดแท็ป ชนิดหยดสำหรับทารก DITAP INFANT DROPS 2A 117/2547
472 ไดโคลแทป ไซรัป DICOLTAP SYRUP 2A 199/2541
473 ไดโมเฟน ดีซี ไซรัพ DIMOPHEN DC SYRUP 2A 1/2536
474 ไตรเฟด ไซรัป TRIFED SYRUP 2A 164/2534
475 ไตรโปรดรีน ไซรัป TRIPRODRINE SYRUP 2A 409/2528
476 ไตรโอเฟด ไซรัป TRIOFED SYRUP 2A 848/2530
477 ไตโป TIPO 2A 209/2534
478 ไนมาแท็บ ชนิดน้ำเชื่อม NYMATAPP SYRUP 2A 11/2552
479 ไบดี้ - ดี ไซรัพ BAIDY - D SYRUP 2A 254/2540
480 ไบพีแมพท์ ชนิดน้ำเชื่อม BIPEMAPT SYRUP 2A 878/2527
481 ไบเมด BIMED 2A 590/2531
482 ไบโอเวนท์ ชนิดน้ำเชื่อม BIOVENT SYRUP 2A 174/2542
483 ไพราฮีสท์ ไซรัป PYRAHIST SYRUP 2A 1041/2529
484 ไพรีคอล ชนิดน้ำเชื่อม PYRECOL SYRUP 2A 901/2529
485 ไพโคล PICOLD 2A 971/2527
486 ไรนิเฟด ซัยรัป RHINIFED SYRUP 2A 39/2542
487 ไรโนเฟด ไซรัป RHINOFED SYRUP 2A 188/2541
488 ไรโนเรสท์ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ RHINOREST EXPECTORANT 2A 206/2541
489 ไรโนแท็ป ชนิดหยดสำหรับทารก RHINOTAPP INFANT DROPS 2A 127/2553
490 ไรโนแท็ป ไซรัป RHINOTAPP SYRUP 2A 234/2541
491 ไวดิแทป เอกซ์เปคตอแรนท์ VIDETAPP EXPECTORANT 2A 79/2543
492 ไวตาคิด ไซรัป VITAKID SYRUP 2A 256/2527
493 ไวตาไวติน ไซรัป VITAVITIN SYRUP 2A 464/2529
494 ไวต้าไวติน พลัส เอ ดี ไซรัป VITAVITIN PLUS A D SYRUP 2A 94/2547
495 ไวสตาร์ ไซรัป VISTAR SYRUP 2A 21/2551
496 ไวเปอร์ บี ไซรับ VIPER BEE SYRUP 2A 484/2528
497 ไอด้า-ดี IDA-D 2A 564/2529
498 ไอนาดริล น้ำเชื่อมแก้ไอ INADRIL COUGH SYRUP 2A 139/2540
499 ไอยาฟิน จูเนียร์ พีเอส IYAFIN JUNIOR PS 2A 22/2554
500 ไอยาฟิน คิด IYAFIN KID 2A 119/2543
501 ไอยาฟิน จูเนียร์ พีอี IYAFIN JUNIOR PE 2A 20/2554
502 ไอยาฟิน จูเนียร์ พีอี IYAFIN JUNIOR PE 2A 148/2553
503 ไอยาฟิน จูเนียร์ พีอี IYAFIN JUNIOR PE 2A 21/2554
504 ไอยาฟิน จูเนียร์ พีเอส IYAFIN JUNIOR PS 2A 23/2554
505 ไอวาดิล IWADIL 2A 41/2548
506 ไอเด็กซ์-พี ไซรัป (กลิ่นกรีนาดีน) IDEX-P SYRUP (GRENADINE) 2A 37/2552
507 ไอเด็กซ์-พี ไซรัป (กลิ่นราสเบอร์รี่) IDEX-P SYRUP (RASPBERRY) 2A 36/2552
508 ไอเด็กซ์-พี ไซรัป (กลิ่นสตรอเบอร์รี่) IDEX-P SYRUP (STRAWBERRY) 2A 35/2552
509 ไอแรกซ์ IRAX 2A 838/2529
510 ไอโคลิด ซีพีเอ็ม ICOLID CPM 2A 132/2546
511 ไอโคลิด พลัส ICOLID PLUS 2A 131/2546
512 ไอโคลิด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ ICOLID EXPECTORANT 2A 39/2549
513 ไอโคแพน พลัส ICOPAN PLUS 2A 87/2546
514 ไฮนาดรีน เอกซ์เปค ชนิดน้ำเชื่อม HINADRINE EXPECT SYRUP 2A 193/2528
515 ไฮโซพอส HISOPHOS 2A 426/2531